Page 1 - @DOW Issue 9 : EV Car รถไฟฟ้าเปลี่ยนโลก
P. 1

ร่่วมสร่้างสังคมที่่�ยั่ั�งยั่ืนไปด้้วยั่กััน                                             SEP-DEC 2021 ISSUE 9


                                     ขัับเคลี่ื�อนโลี่กัส่่อนาคตที่่�สด้ใสกัับ
                                     Dow MobilityScience™

                                     ค่่มือเที่่�ยั่วป่าชายั่เลี่น เจาะลี่ึกัธร่ร่มชาติ
                                     ส่ด้อากัาศบร่ิสุที่ธิ�

                                     มาร่่วมปกัป้องสัตว์ที่ะเลี่ ด้้วยั่กัาร่
                                     แกั้ปัญหาขัยั่ะที่ะเลี่อยั่่างตร่งจุด้
                                     Dow กัับร่างวัลี่แห่งความภู่มิใจ
                                     ด้้านกัาร่ร่ักัษาสิ�งแวด้ลี่้อม

                                     ส่งความปร่าร่ถนาด้่แลี่ะคำาอวยั่พร่ปีใหม่
                                     จากัที่่มผู้่้บร่ิหาร่ Dow                EV Car ร่ถไฟฟ้าเปลี่่�ยั่นโลี่กั
   1   2   3   4   5   6