Page 10 - พลังสปิริต พิชิตความสำเร็จ : ไมซ์ซิตี้ ไกด์ พิษณุโลก
P. 10

EXPERIENCES                         สำ่งติ่อำแรงบูันดาลใจุในความหมายขอำง
                         “สำปิริติ” สำ้่กิจุกรรมอำันหลากหลาย
                         ท่�ช่วยเพิิ�มพิลังกายและพิลังใจุ ค�นหา
                         ศักยภาพิท่�ซ์่อำนอำย้่ในติัวคุณุ สำร�าง
                         ความเป็นหนึ�งเด่ยวกันผู้่านกิจุกรรม
                         ท่มบูิลดิ�ง รวมถึึงติ่อำยอำดอำัติลักษณุ์
                         ด�านวัฒนธรรมเฉพิาะถึิ�นพิิษณุุโลก
                         สำร�างสำรรค์เป็นไอำเด่ยใหม่ ๆ เพิื�อำมุ่งหน�า
                         สำ้่ความสำำาเร็จุในทุกโอำกาสำ                                        รอำงรับู
                                         70 คน

    วัดิพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร     วนธารารีสอร์ท
    (วัดิใหญ่)                จากเพิชรบููรณุ์สู่พิิษณุุโลก ก่อุเกิดิเป็นควัามชุ่มฉีำ�าติลอุดิลุ่ม “นำ�าเข็ก”
                        หมุดิหมายในเมือุงไที่ยที่่�สายผู้จญภูัยติ้อุงไปพิิชิติให้ไดิ้สักครั�ง กับูล่อุงแก่ง
    เที่่�ยวัพิิษณุุโลกให้ครบู ติ้อุงเติิมเติ็มพิลังใจดิ้วัยเส้นที่างสายสปิริติ  ลำานำ�าเข็กที่่�เป็นลำาดิับูติ้น ๆ ขอุงล่อุงแก่งที่่�น่ามาลอุงที่่�สุดิขอุงไที่ย ม่ระดิับู
    ที่่�ม่อุายุกวั่า 600 ป่แล้วั ซ์้�งก็คือุพิระพิุที่ธชินราชประดิิษฐานคู่เมือุงสอุงแควั  ควัามที่้าที่ายติั�งแติ่มือุสมัครเล่นถีึงมือุอุาชีพิ ไติ่ระดิับูจาก 1-5
    นอุกจากไดิ้ช่�อุวั่าเป็นพิระพิุที่ธรูปปางมารวัิชัยส่ที่อุงอุร่ามที่่�งดิงามที่่�สุดิ ติามควัามแรงขอุงนำ�าในแติ่ละฤดิูกาล นอุกจากกิจกรรมผู้จญภูัย
    ในไที่ยแล้วั ยังข้�นช่�อุเร่�อุงควัามศักดิิ์สิที่ธิ์ที่่�ผูู้้คนมักเดิินที่างมากราบูไหวั้ สุดิที่้าที่ายแล้วั ที่่�น่�ยังม่กิจกรรมนวัดิสุขภูาพิและกิจกรรมที่่�เหมาะสำาหรับู
    ขอุพิรอุ่กดิ้วัย นอุกจากน่�ในวััดิยังประดิิษฐานพิระเหลือุ สมัยพิระยาลิไที่  การมาเป็นหมู่คณุะอุ่กดิ้วัย ไม่วั่าจะเป็นกิจกรรมสัมผู้ัสธรรมชาติิ
    พิระปรางค์วััดิสมัยสุโขที่ัย รวัมถีึงพิระอุัฏฐารสพิระพิุที่ธรูปยืนปาง ปั�นจักรยานชมฟื้าร์มผู้ักและผู้ลไม้อุินที่รีย์ เวัิร์กชอุปผู้้ามัดิย้อุมส่
    ห้ามญาติิ สูง 18 ศอุก และพิิพิิธภูัณุฑสถีานแห่งชาติิพิระพิุที่ธชินราช  ธรรมชาติิ เวัิร์กชอุปปลูกติ้นไม้ฟื้อุกอุากาศ ไปจนถีึงการจัดิที่่มบูิลดิิ�ง
    ซ์้�งรวัมโบูราณุวััติถีุเก่�ยวัเนื�อุงกับูพิิษณุุโลกติั�งแติ่อุดิ่ติถีึงปัจจุบูัน
                        ในรูปแบูบูติ่าง ๆ ที่างวันธาราก็พิร้อุมติ้อุนรับูและเพิิ�มพิลังกาย พิลังใจ
                        ให้ทีุ่ก ๆ ที่่าน สู่เส้นที่างแห่งควัามสำาเร็จในวััติถีุประสงค์ติ่าง ๆ
     92/3 ถี.พิุที่ธบููชา ติ.ในเมือุง อุ.เมือุง จ.พิิษณุุโลก 65000
     0 5525 1649 หร่อุ 0 5525 8966      กม.46 ถี.หมายเลข 12 พิิษณุุโลก-หล่มสัก 6 หมู่ 9 ติ.แก่งโสภูา
     see555@hotmail.com            อุ.วัังที่อุง จ.พิิษณุุโลก 65220
     วััดิพิระศรีรัตินมหาธาติุฯ พิิษณุุโลก  08 9856 3232 หร่อุ 08 7318 1800
                         wanathara@gmail.com
                         www.wanathara.com
                    PHITSANULOK
                     10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15