Page 2 - ไมซ์ สปอร์ตไลท์ เชื่อมไว้ทุกโอกาส : สงขลา เมืองไมซ์
P. 2

2  SONGKHLA     ONGKHLA


    เมืืองไมืซ์์
    เชื่่�อมไว้้ท์ุกโอกาส    หากคุุณกำลัังมองหาไมซ์์ซ์ิตี้้�ที่้�สร้้าง
    คุวามเป็็นไป็ได้้ใหม่ ๆ “จัังหวัด้สงขลัา”
    ตี้อบโจัที่ย์์คุุณอย์่างแน่นอน เพร้าะนอกจัาก
    ศููนย์์กลัางที่างเศูร้ษฐกิจัของภาคุใตี้้แห่งน้�
    จัะม้สถานที่้�จััด้งานตี้ามมาตี้ร้ฐานสถานที่้�
    จััด้งานป็ร้ะเที่ศูไที่ย์ (Thailand MICE Venue
    Standard หร้ือ TMVS) ให้เลัือกอย์่าง
    หลัากหลัาย์แลั้ว ย์ังเตี้็มไป็ด้้วย์คุวามรุ้่มร้วย์
    ของที่ร้ัพย์ากร้ที่างธร้ร้มชาตี้ิ คุวามเป็็นเมือง
    พหุวัฒนธร้ร้ม แลัะจัุด้เด้่นของคุนสงขลัา
    ที่้�พร้้อมเป็ิด้ร้ับคุวามแตี้กตี้่าง ร้วมถึงการ้ม้
    สถานที่้�ที่่องเที่้�ย์วแลัะกิจักร้ร้มหลัังการ้ป็ร้ะชุม
    มากมาย์ ด้ังนั�น สงขลัาไมซ์์ซ์ิตี้้�จัึงพร้้อม CONTACT US
    ที่้�จัะเชื�อมโย์งทีุ่กโอกาสเข้าไว้ด้้วย์กัน ให้ธุร้กิจั สำานัักส่งเสริิมการิจััดปริะชืุ่ม
    ของคุุณได้้เตี้ิบโตี้ สร้้างสร้ร้คุ์ แลัะพร้้อม และนัิท์ริริศการิ ภาคใต้
    สร้้างโอกาสใหม่ ๆ               96 ถ.กร้ะบ้� ตี้.ตี้ลัาด้เหนือ อ.เมืองภูเก็ตี้
                           จั.ภูเก็ตี้ 83000
                             0 2694 6000
                             repsouth1@tceb.or.th หร้ือ
                             repsouth2@tceb.or.th
                             The Southern MICE
                             thesouthernmice

                           www.businesseventsthailand.com


  2
   1   2   3   4   5   6   7