Page 9 - ไมซ์ สปอร์ตไลท์ เชื่อมไว้ทุกโอกาส : สงขลา เมืองไมซ์
P. 9

ไม่ว้่าคุณกำาลังมองหาสถึานัท์่�จััดงานัไมซ์์ เล็กหริ่อใหญ่่ ในัริ่มหริ่อกลางแจั้ง
                  ศูนัย์ปริะชืุ่ม และศูนัย์แสดงสินัค้าขนัาดใหญ่่ท์่�ได้ริับมาตริฐานั
             สถึานัท์่�จััดงานัปริะเท์ศไท์ย (Thailand MICE Venue Standard หริ่อ TMVS)
                         สงขลาพริ้อมตอบโจัท์ย์ท์ุกคว้ามต้องการิ
           ต้อนัริับท์ุกธุุริกิจัและเชื่่�อมโยงท์ุกโอกาสไว้้ด้ว้ยกันั      4

       โรงแรมืคริสต็ัล หาด้ใหญ่    4 ซ์อย์ 23 ถ.กาญจันวนิช ตี้.หาด้ใหญ่ อ.หาด้ใหญ่ จั.สงขลัา 90110
                       0 7429 8788          0 7429 8789
                       crystalhotelhatyai@gmail.com
                       www.crystalhotelhatyai.com
                     โร้งแร้มคุร้ิสตี้ัลั หาด้ใหญ่ นอกจัากห้องพักสุด้หรู้ที่้�พร้้อมร้องร้ับ
                     นักเด้ินที่างไมซ์์แลั้ว ย์ังม้สถานที่้�สำหร้ับจััด้งานไมซ์์ ที่ั�งขนาด้เลั็ก
                     แลัะขนาด้ใหญ่ พร้้อมให้บร้ิการ้ถึง 10 ห้อง โด้ด้เด้่นด้้วย์ด้้ไซ์น์
                     สไตี้ลั์พร้ะร้าชวังย์ุโร้ป็ พ่วงด้้วย์จัำนวนห้องพักสไตี้ลั์โมเด้ิร้์นมากถึง
         30-1,000 คุน      224 ห้อง ใช้เวลัาเด้ินที่างจัากที่่าอากาศูย์านนานาชาตี้ิหาด้ใหญ่
                     เพ้ย์ง 20 นาที่้เที่่านั�น (ป็ร้ะมาณ 17 กิโลัเมตี้ร้) แลัะที่้�สำคุัญที่้�สุด้
                     ย์ังได้้ร้ับมาตี้ร้ฐานสถานที่้�จััด้งานป็ร้ะเที่ศูไที่ย์ ป็ร้ะเภที่ห้องป็ร้ะชุม
                     ป็ี พ.ศู. 2563–2565 อ้กด้้วย์

      5                 6


       สนามืกิีฬาต็ิณสูลานนที่์     หอดู้ด้าวเฉลิมืพระเกิียรต็ิ 7 รอบ
                        พระชนมืพรรษา สงขลา         45,000 คุน
                          100 คุน
         ตี้.บ่อย์าง อ.เมืองสงขลัา จั.สงขลัา 90000
         0 7430 3100           79/4 ม.4 ตี้.เขารู้ป็ช้าง อ.เมืองสงขลัา จั.สงขลัา 90000
         องคุ์การ้บร้ิหาร้ส่วนจัังหวัด้สงขลัา แลัะ 09 5145 0411 หร้ือ 0 7430 0868
         การ้ที่่องเที่้�ย์วแลัะก้ฬา องคุ์การ้บร้ิหาร้ส่วนจัังหวัด้สงขลัา songkhlacamp@narit.or.th
         www.songkhlapao.go.th      www.narit.or.th/index.php/songkhla-observatory
       สถานที่้�จััด้งานกลัางแจั้งที่้�ม้ด้้กร้้เป็็นถึงสนามก้ฬาคุวามจัุ หากคุุณม้ธ้มการ้จััด้งานเก้�ย์วกับด้าร้าศูาสตี้ร้์ วิที่ย์าศูาสตี้ร้์
       มากที่้�สุด้อันด้ับ 2 ของป็ร้ะเที่ศูไที่ย์ กับจัำนวนที่้�นั�งมากถึง  หร้ือแม้แตี้่งานที่้�เน้นคุวามโร้แมนตี้ิก คุงไม่ม้ที่้�ไหนมอบ
       45,000 ที่้�นั�ง ลัองจัินตี้นาการ้ถึงการ้จััด้การ้แข่งขันก้ฬา  คุวามพึงพอใจัได้้ด้้เที่่าหอดู้ด้าวแห่งน้� เพร้าะนอกจัากพื�นที่้�
       คุอนเสิร้์ตี้ หร้ืออ้เวนตี้์ที่้�ม้ผู้เข้าร้่วมงานเป็็นจัำนวนมาก  อันกว้างขวางกว่า 25 ไร้่แลั้ว ย์ังม้จัุด้ชมวิวที่้�ม้มุมเป็ิด้กว้าง
       จัะม้ที่้�ไหนตี้อบโจัที่ย์์ได้้เที่่าสนามก้ฬาแห่งน้�ที่้�อย์ู่ร้ิมหาด้ มากกว่า 270 องศูา จัึงที่ำให้การ้จััด้งานกลัางแจั้งของคุุณ
       ชลัาที่ัศูน์แลัะที่ะเลัอ่าวไที่ย์ ร้ับร้องว่างานของคุุณจัะตี้้อง อย์ู่ภาย์ใตี้้แสงด้าวแลัะมองเห็นที่ัศูน้ย์ภาพของที่ะเลัอ่าวไที่ย์
       เป็็นที่้�กลั่าวขานแลัะเป็็นที่้�จัด้จัำ สนามก้ฬาแห่งน้�ได้้ร้ับ แลัะที่ะเลัสาบสงขลัาได้้อ้กด้้วย์ การ้ันตี้้คุุณภาพของสถานที่้�
       มาตี้ร้ฐานสถานที่้�จััด้งานป็ร้ะเที่ศูไที่ย์ ป็ร้ะเภที่สถานที่้� ด้้วย์การ้เข้าชิงมาตี้ร้ฐานสถานที่้�จััด้งานป็ร้ะเที่ศูไที่ย์
       จััด้กิจักร้ร้มพิเศูษ ป็ี พ.ศู. 2564–2566 อ้กด้้วย์ ป็ร้ะเภที่สถานที่้�จััด้กิจักร้ร้มพิเศูษ ป็ี พ.ศู. 2565-2567

                                   SONGKHLA  9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14