Page 1 - ผู้หญิงก้าวเดิน : มูลนิธิรักษ์ไทย
P. 1

ผู้หญิงก้าวเดิน มูลนิธิรักษ์ไทย
 ้
 มุสลิมะฮ์บ้านนำใส
 ่
 ่
 ชีวิตทีเปลียนแปลงหลังแรงสึนามิ
 หลังฉากเศรษฐกิจคือชีวิตแรงงานข้ามชาติ
 จากเด็กศูนย์เรียนรู้สู่งานล่ามโรงพยาบาล
 ่
 โลกสีเทาของผู้หญิงทีใช้ยาเสพติด
 ์
 รักษไทยเพาเวอร์ทีน
 ่
 ่
 เมือผู้หญิงทำงานที “บ้านคุ้ม”
 แม่แจ่ม : งานพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน ผู้หญิงก้าวเดิน


                    ่
           รวบรวม 8 เรืองราว
             ของชีวิตคนธรรมดา
                ่
                      ์
 มูลนิธิรักษ์ไทย       ทีมูลนิธิรักษไทย
 185 ซอยประดิพัทธ์ 6 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท
 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย เข้าไปทำงานด้วย
              ในระยะเวลา 25 ปี
 ติดต่อ  ช่องทางติดตามข่าวสาร  ISBN 978-616-7171-46-3 สุภาภรณ์ อัษฎมงคล
                    ่
 โทร: +662 265 6888   มูลนิธิรักษ์ไทย : Raks Thai Foundation ทีผ่านมา
 โทรสาร: +662 271 4467   raksthai_foundation
 info@raksthai.org   @raksthaif 9 786167 171463     ผู้หญิงก้าวเดิน 1
 www.raksthai.org       สุภาภรณ์ อัษฎมงคล
 150 บาท
   1   2   3   4   5   6