Page 7 - ผู้หญิงก้าวเดิน : มูลนิธิรักษ์ไทย
P. 7

เส้นทางเดิน
              งำนพัฒนำ
              เส้นทางเดินจากการเป็นสำานักงานขององค์กรพัฒนาเอกชน ประจำา

              ประเทศไทย ภายใต้องค์การแคร์นานาชาติ CARE International
              มาเป็น “มูลนิธิรักษ์ไทย” องค์กรท้องถิ่นที่จดทะเบียนภายใต้
              กฎหมายประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2540 เมื่อเจ้าหน้าที่คนไทย

              ประจำาสำานักงานแคร์ ประเทศไทย (CARE Thailand) มีข้อเสนอ
              ต่อผู้บริหารต่างชาติ ว่าขอให้สำานักงานประเทศไทย เป็นองค์กร
              ของคนไทย เพื่อช่วยเหลือทุกคนในผืนแผ่นดินประเทศไทยและ
              ในภูมิภาค              ช่วงนั้นผมเป็นผู้อำานวยการฝ่ายโครงการ (Program Director)
              เข้ามาปีกว่าๆ ดูแลทีมฝ่ายโครงการ จึงได้ถูกขอให้นำากระบวนการ
              เปลี่ยนแปลงจาก สำานักงานแคร์ มาเป็นองค์กรไทย ด้วยแรงเชียร์

              จากเจ้าหน้าที่คนไทย จนแคร์นานาชาติตัดสินใจ “ตกลง เรามา
              ลองดู” จึงได้เข้าสู่กระบวนการจดทะเบียนมูลนิธิรักษ์ไทยในปี 2540
              โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์ กระแส ชนะวงศ์
              หมอแมกไซไซ มาเป็นประธานกรรมการของมูลนิธิ              เวลาผ่านไป 6 ปี มูลนิธิรักษ์ไทย ได้รับเชิญเข้าสู่การเป็นสมาชิก
              แคร์นานาชาติ อันเป็นก้าวประวัติศาสตร์ของแคร์ที่เปิดให้องค์กร
              จากประเทศกำาลังพัฒนา (Developing Country) เข้ามาร่วม                                ผู้หญิงก้าวเดิน 5
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12