Page 8 - SET Press Trip 2023
P. 8

จังหวิัดน่�น
    เมืองเกำ่�ท่ี�มีชีวิิตุ
    เมืองเศรษฐกิจัสร้างสรรค์และย์ั�งย์ืน
    คำำาขวััญปริะจำำาจำังหวััดน่าน


        “แข่งเรือลือเลื�อง เมืองง�ช้�งดำ� จิตุรกำรรมวิัดภููมินท่ร์

           แดนดินสั้มสัีท่อง เรืองรองพระธ�ตุุแช่แห้ง”    ภาพปร้ะกอบิจัาก nantourism.go.th
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13