Page 1 - วิศวกรรมสาร ปีที่ 74 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2564 : Thailand Engineering Journal
P. 1

www.eit.or.th E-mail : eit@eit.or.th Thailand Engineering Journal


              ภูมิปญญาวิศวกรไทย รวมใจเพื่อสังคม        ปที่ 74 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2564


             การควบคุมรถไฟ
                   ที่อาศัยการสื่อสารอยางเขมขน       การประยุกตใชว�ธีการทางคณิตศาสตร
       เพ�่อทำการว�เคราะหโครงสรางการเสียรูปของคาน

                 C H O
  เทคโนโลยีการทำให้บริสุทธิ์ของกลีเซอรอล
  จากอุตสาหกรรมไบโอดีเซล       3 8 3

                     การอาสาออกไปพัฒนา แหล่งน้ำขนาดเล็ก
                                ในชนบทภาคตะวันออกเฉีียงเหนือ
   1   2   3   4   5   6