Page 8 - 4 ปี กับการพัฒนาสู่อนาคต... ฉันคือ กระบี่
P. 8

สารจากผู้ว่าฯ
          ล กในก รท� ง นบริ รข งผม ที่เป็น  ใจ � ค ญ  ด้ นก รท่ งเที่ย ในร ด บ Premium ด้ ยแน ท ง Krabi Go Green

      ในก รท� ง นแล ก รต ด ินใจ คื ยึด ล กผลปร โยชน์  มีม ตรก รที่ดีในก รดูแลค มปล ดภ ยข งปร ช ชน
      ข งปร เท ช ติเป็น ล ก เมื่ เร มี ล กนี้ก รท� ง นข งเร  แล น กท่ งเที่ย ในทุกมิติ คนกร บี่มีค มม ่นคงท งก ร
      ก็มีโ ก ผิดพล ดน้ ย ร งลงม ก็เป็นปร โยชน์ข งปร ช ชน  เก ตรเป็นเมื งป ล์มน�้ ม นคุณภ พ มีค มรู้ มีท ก ชี ิต
      เมื่ ม ท� ง นในร ด บจ ง  ด เร ค� นึงถึงปร โยชน์ข งจ ง  ด  ม รถปร บต ใ ้เท่ ท นก บก รเปลี่ยนแปลง ร่ มร ก
      กร บี่แล ปร ช ชนเป็น ล ก โดยก รด� เนินง น ย่ ง  นุร ก ์  งแ นแล ฟื้นฟูทร พย กรธรรมช ติแล ิ่งแ ดล้ ม
      เป็นร บบ ิ่งไ นที่เร ถูกเ เปรียบเร ต้ ง  ิธีจ ดก รเพื่ ใ ้ ผมม งเ ็นถึง น คตข งจ ง  ดกร บี่ ที่จ มีค มพร้ ม
      จ ง  ดข งเร ได้ร บปร โยชน์ แล คนที่ ยู่ในจ ง  ดมีค ม ุข ในทุกด้ น เร จ เป็นเมื งที่มีค มเทียบเท่ เมื งช ้นน� ร ด บโลก
      ม กที่ ุด                     ย กใ ้ทุกคนได้เป็นกร บี่ด้ ย  ใจ “ฉ นคื กร บี่” คื
         จ ง  ดกร บี่ เป็นจ ง  ดที่มีค มโชคดี เร มี ค มปร รถน ใ ้ทุกคนได้เ ็นค มเป็นต ตนข งกร บี่ แล
      ทร พย กรธรรมช ติที่ ยง ม โดยที่เร ไม่ต้ งปรุงแต่ง ไรม ก  ใ ้คนม เที่ย กร บี่ จ ง  ดที่เต็มไปด้ ยผู้คนที่มีน�้ ใจไมตรี
      มีค ม ล ก ล ยท งชี ภ พ ที่ได้ถูกร ง รรค์ไ ้ใ ้เป็นต้นทุน แล มีค มงดง มท งธรรมช ติ

       นล�้ ค่ เพียงแค่เร ตร น กรู้ ร่ มก นดูแลร ก  แล นุร ก ์   ผม  งเป็น ย่ งยิ่ง ่  น ง ื 4 ปี ก บก รพ ฒน
       นแ นไ ้ใน ิ่งที่เร มีใ ้คง ยู่ แล ใช้ปร โยชน์ ย่ งรู้คุณค่   ู่ น คต...ฉ นคื กร บี่ เล่มนี้จ ช่ ย ร้ งแรงบ นด ลใจ แล
      แต่ ิ่งที่เร ม เติมคื ก รพ ฒน  กยภ พคนข งเร ใ ้เป็น  เป็นพล งผล กด นทุกคนได้ร่ มช่ ยก นใ ้จ ง  ดกร บี่มีค ม
      คนที่ท น ม ย มีค มคิดเป็น กล ด� รงตนเป็นคนดี โดยมี  เจริญก้  น้ เป็นจ ง  ดที่ทุกคนพร้ มจ แทนต เ ง ่
       ล กปร ชญ ข งเ ร ฐกิจพ เพียงเป็นแน ท งในก รด� เนินชี ิต  “ฉ นคื กร บี่” ได้ ย่ งเต็มภ คภูมิ
      เมื่ เร ปร บก บเ ตุก รณ์ ิกฤตใดก็ต มแต่ เร จ ผ่ นพ้น
       ิกฤตไปได้
         4  ปี ในก รพ ฒน จ ง  ดกร บี่ ผมมีค มปร ท บใจ      พ นต� ร จโท ม่ ม ล งกิติบดี ปร ิตร
      แล เชื่ ม ่นใน กยภ พข งจ ง  ดกร บี่ แล คนกร บี่ เชื่ ม ่น      ผู้ ่าราชการจัง ัดกระบี่

       ่ เร มีค มพร้ มในก รก้  ู่ค มเป็น กล มีก รบริก ร
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13