Page 1 - ICP Internal Carbon Pricing
P. 1

คู่มือแนวทางการก�าหนดราคาคาร์บอนภายในองค์กร

                  สาขาอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

    จัดท�าโดย

    ส�ำนักส่งเสริมตลำดคำร์บอนและนวัตกรรม
    องค์กำรบริหำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก (องค์กำรมหำชน)

    กันยายน 2565
   1   2   3   4   5   6