Page 4 - Industry Knowledge
P. 4

4         ABB in brief                    Cover Story     Cover Story
     Safe hands
     ABB โซลูชันการผลิตอัจฉริยะ เช่น อุปกรณ์ควบคุมความปลอดภัย การแปลงข้อมูลสู่รูปแบบดิจิทัล
     และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพช่วยให้ผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพ

     การด�าเนินงานและด�าเนินการได้อย่างปลอดภัย และเป็นไปตามข้อก�าหนดกฏหมายที่ระบุไว้

                ในแต่ละปี ผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มได้มีการลงทุน ตั้งแต่การจัดเตรียมวัตถุดิบจนถึงสิ้นสุดกระบวนการผลิตภัณฑ์
     รูป 1       ในอุปกรณ์การผลิตเป็นจ�านวนมาก บ่อยครั้งต้องเหมาะสม ส�าเร็จรูปปัจจัยเหล่านี้สามารถจัดการได้ด้วยโซลูชันการผลิต
     โซลูชันการผลิตอัจฉริยะ
     ของ ABB ช่วยให้มี  กับข้อก�าหนดเฉพาะของสายการผลิต ซึ่งท�าให้เพิ่มต้นทุน อัจฉริยะของ ABB ตัวอย่างเช่น ระบบควบคุมที่ครอบคลุม
     ความปลอดภัยด้าน  และความซับซ้อนมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ส�าหรับสายการผลิต กระบวนการผลิตทั้งหมด รวมกับอุปกรณ์แรงดันต�่าของ ABB
     พลังงานส�าหรับ
     อุตสาหกรรมอาหาร  ขนาดใหญ่หรือเล็ก ซับซ้อนหรือเรียบง่าย ปัจจัยส�าคัญ และอุปกรณ์ควบคุมการท�างานของเครื่องจักร B&R X20
     และเครื่องดื่ม  สองประการที่มีอิทธิพลต่อการเลือกอุปกรณ์ ได้แก่  -> รูปที่ 1 - 2
              ความปลอดภัย และการปฏิบัติตามข้อก�าหนดที่บังคับใช้
       รูปที่ 1
   1   2   3   4   5   6   7   8   9