Page 5 - Industry Knowledge
P. 5

01l2023                        Safe hands           5

        รูปที่ 2

                            รูป 2      โซลูชันความปลอดภัยอัจฉริยะจาก ABB
                            โซลูชันการผลิตอัจฉริยะ หากมีการจัดการไม่ถูกต้อง โรงงานผลิตอาหารและ
                            ของ ABB     เครื่องดื่มอาจก่อให้เกิดโซลูชันความปลอดภัยอัจฉริยะด้าน
                                     สุขภาพและความปลอดภัยได้ เช่น เครื่องจักร สารเคมี
                                     การรั่วไหล ฝุ่นละออง ฯลฯ อาจก่อให้เกิดอันตรายได้
                                     โดย ABB ได้รวบรวมโซลูชันการจัดการระบบอัตโนมัติ
                                     ของเครื่องจักรและความปลอดภัย จากระดับง่ายไปจนถึง
                                     ความซับซ้อนขั้นสูงสุด


                                      . เครื่องจักรขนาดเล็กและการใช้งานด้านความปลอดภัย
                                       ที่เรียบง่าย
                                      . อุปกรณ์ความปลอดภัยแบบ Standalone ที่เป็นอิสระ
                                       แยกออกมาจากแพลตฟอร์มควบคุม
                                      . สายการผลิตที่ท�างานด้วยระบบอัตโนมัติและมี
                                       ความปลอดภัยทั่วโรงงาน


                                     รีเลย์และอุปกรณ์ควบคุมความปลอดภัยของ ABB
                                      ระบบความปลอดภัยอย่างง่าย ที่ใช้จ�านวน I/O และ
                                     ข้อก�าหนดเพียงเล็กน้อย การใช้รีเลย์ความปลอดภัยแบบ
                                     มาตรฐานจึงเพียงพอแล้ว ในกรณีดังกล่าว รีเลย์ความปลอดภัย
                                     รุ่น Sentry ของ ABB ก็ได้มีการใช้งานอย่างแพร่หลายเช่นกัน
                                     โดย Sentry สามารถน�าไปติดตั้งใช้งานได้ทันที ไม่จ�าเป็นต้อง
                                     ลงโปรแกรม และการตั้งค่าใช้งานท�าได้ง่ายเมื่อจ�าเป็นต้อง
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10