Page 12 - Philips : หลอดไฟและชุดโคมไฟสำเร็จรูป
P. 12

ดีไซนทันสมัย
                 ดวยรูปทรงที่ดูสวยงาม พรีเมียม
                 แตเรียบงาย ซึ่งไดรับแรงบันดาลใจ
                 มาจากใบไม มนตสเนหแหงธรรมชาติ
                 เขากันไดกับทุกพื้นผิว ทุกสไตล
                 อยางลงตัว






















           ไดรับเคร�องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก. 824-2551 สำหรับสวิตซไฟฟา, มอก. 1955-2551 สำหรับอุปกรณหรี่ไฟ จากมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.)
           และ มอก. 166-2549 สำหรับเตารับไฟฟาสำหรับใชในที่อยูอาศัย
   12
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17