Page 10 - Philips : หลอดไฟและชุดโคมไฟสำเร็จรูป
P. 10

Philips UV-C Disinfection Box

   กล่องยับยั้งเชื้อด้วยแสง UV-C ขนาด 10 ลิตร

                      คุณสมบัติ
                      • ยับยั้งเชื้อไวรัสและแบคทีเรียที่เกาะติดอยู่กับภาชนะ หรือสิ่งของ
                      • โหมดจัดเก็บพร้อมยับยั้งเชื้อโรคบนวัตถุอย่างต่อเนื่องพร้อมอบแห้ง
                       และขจัดความชื้นออกจากวัตถุ
                      • ปุ่มควบคุมที่ใช้งาน ชัดเจน ด้วยจอแสดงผลแบบดิจิตอล
                      • ขนาด 35.8 x 35.8 x 36.2 ซม.
                      • น�้าหนัก 2.7 กิโลกรัม
      Philips UV-C Disinfection Box
       ราคา 4,590.-        • ก�าลังไฟ 135 วัตต์
                      การใช้งาน
                      • เหมาะส�าหรับใช้ยับยั้งเชื้อโรคที่ติดอยู่กับวัตถุสิ่งของ เช่น ช้อน ส้อม จาน
                       ชาม จุกนม ขวดนม โทรศัพท์ กุญแจ ฯลฯ                          การออกแบบฝาพับด้านบน
                          • ไม่จ�าเป็นต้องก้มลงเมื่อวาง/หยิบวัตถุ
                          • สะดวกในการจัดวางสิ่งของอย่างเป็นระเบียบ
                           จึงสามารถใส่สิ่งของได้มากขึ้น


    หลอด UV-C คุณภาพสูง
    หลอด UV-C ของ Philips ก�าลังไฟ 4 วัตต์ T5 2 หลอด
    มีประสิทธิภาพสูงกว่า WPE> 30% ผลการยับยั้งแบบเดียวกัน
    โดยใช้พลังงานน้อยกว่า ใช้งานได้นานถึง 6,000 ชั่วโมง
    การออกแบบไดรเวอร์ส�าหรับหลอด UV-C ท�าให้คุณแน่ใจว่าจะ
    ได้รับประสิทธิภาพสูงสุด และการบ�ารุงรักษารังสีที่ดีตลอด
    อายุการใช้งาน


                      สแตนเลสสะท้อนแสงอย่างมีประสิทธิภาพ
                      ใช้สแตนเลสสตีลที่มีการสะท้อนแสง ซึ่งสามารถยับยั้ง
                      เชื้อโรคที่เกาะอยู่บนวัตถุได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น   10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15