Page 6 - Philips : หลอดไฟและชุดโคมไฟสำเร็จรูป
P. 6

พลังการปกป้อง


     ในการใช้งานจริง
     ร้านค้าปลีก      ร้านทำาผม        โรงเรียน
     ยับยั้งก�รทำ�ง�นของเชื้อโรคที่  ยับยั้งก�รทำ�ง�นของเชื้อโรคในห้องรับรอง ยับยั้งก�รทำ�ง�นของเชื้อโรคที่ผนัง
     รถเข็นตะกร้�สินค้� ชั้นว�งและเค�น์เตอร์ ลูกค้� พื้น กระจก เก้�อี้ พื้นผิวเค�น์เตอร์  ห้องเรียน โต๊ะเรียน และพื้นผิว
                และบริเวณที่บอบบ�งอื่น ๆ
     สำานักงาน       ธนาคาร         โรงแรมที่พัก
     ยับยั้งก�รทำ�ง�นของเชื้อโรคในห้องทำ�ง�น  ยับยั้งก�รทำ�ง�นของเชื้อโรคที่เค�น์เตอร์  ยับยั้งก�รทำ�ง�นของเชื้อโรคในห้องพัก
     ห้องประชุม พื้นที่ส่วนกล�งและท�งเดิน เครื่องกดเงินสด และพื้นผิวต่�งๆ พื้นที่ต้อนรับ และพื้นที่ออกกำ�ลังก�ย
                            เพื่อสุขภ�พ     ร้านขายอาหาร      ห้องนำ้า        ระบบขนส่งมวลชน
     ยับยั้งก�รทำ�ง�นของเชื้อโรคที่พื้นผิว ยับยั้งก�รทำ�ง�นของเชื้อโรคที่อ่�งล้�งหน้� ยับยั้งก�รทำ�ง�นของเชื้อโรคที่พื้นผิวภ�ยใน
     และอุปกรณ์       และกระจก        และภ�ยนอกของรถโดยส�ร และพื้นที่
                            พักรอของผู้โดยส�ร
   6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11