Page 4 - Philips : หลอดไฟและชุดโคมไฟสำเร็จรูป
P. 4

ความมั่นใจที่แน่นอน


    ในโลกของความไม่แน่นอน    เราอยู่ในช่วงเวลาที่ไม่เคยมีมาก่อน เมื่อต้องเผชิญกับการ
    แพร่ระบาดของโรคร้ายไปทั่วโลก โลกก�าลังเรียกร้องวิธี
    การป้องกันที่พิสูจน์แล้ว และมีประสิทธิภาพ
    ในการปกป้องผู้คนจากภัยคุกคามของโรคร้ายนี้    แบคทีเรียและเชื้อไวรัสหลายประเภทที่อาจท�าให้เกิดการติดเชื้อ เชื้อโรคเหล่านี้
    สามารถอาศัยอยู่ในอากาศ บนพื้นผิว และบนสิ่งของได้แม้หลังจาก
    ท�าความสะอาดตามปกติแล้วก็ตาม นั่นหมายถึงการปนเปื้อนที่ตกค้าง
    ในอากาศที่เราหายใจและบนพื้นผิวที่เราสัมผัสอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
    และความเป็นอยู่อย่างปกติสุขในแต่ละวัน

    การยับยั้งการท�างานของเชื้อโรคด้วย UV-C แสง UV-C ช่วยยับยั้งการ
    ท�างาน และการแพร่กระจายของเชื้อโรคในอากาศ และพื้นผิวที่มีแบคทีเรีย และ
    เชื้อไวรัส จุลินทรีย์ทั้งหมดที่ทดสอบจนถึงปัจจุบันตอบสนองต่อแสง
    UV-C 1

    โคมไฟยับยั้งการท�างานของเชื้อโรคจากฟิลิปส์ UV-C ด้วยประสบการณ์
    35 ปีในด้านแสง UV-C เราได้สร้างความเชี่ยวชาญด้านการใช้งานที่
    แข็งแกร่ง สิ่งนี้ท�าให้เราพัฒนาโคมไฟและห้องยับยั้งเชื้อโรค UV-C แบบใหม่
    เหมาะส�าหรับใช้ในส�านักงาน ร้านค้าปลีก โรงงานต่างๆ พื้นที่ต้อนรับ
    โรงเรียน ห้องน�้าสาธารณะ และแม้กระทั่งในรูปแบบการขนส่งเช่นเครื่องบิน
    รถประจ�าทาง และรถไฟ
    1 Fluence (UV Dose) ที่จำ�เป็นเพื่อให้บรรลุก�รยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย โปรโตซัว ไวรัส
    และส�หร่�ยที่ได้รับก�รแก้ไขปรับปรุงและขย�ยโดย Adel Haji Malayeri, Madjid
    Mohseni, Bill Cairns และ James R.Bolton ด้วยผลง�นก่อนหน้�นี้ของ Gabriel
    Chevrefls (2006) และ Eric Caron (2006) ด้วยก�รทบทวนโดย Benoit Barbeau,
    Harold Wright (1999) และ Karl G.Linden

   4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9