Page 2 - Philips : หลอดไฟและชุดโคมไฟสำเร็จรูป
P. 2

ตอบโจทย์ทุกสถานที่    ครอบคลุมทุกความต้องการ    เพราะคุณภาพที่คุณเลือก บ่งบอกความเป็นมืออาชีพที่ลูกค้าไว้วางใจ
    เลือกใช้ หลอดไฟและชุดโคมแอลอีดีส�าเร็จรูป ฟิลิปส์

    คุณภาพเหนือระดับ ส�าหรับทุกครัวเรือน


    มีให้เลือกหลากหลาย ครบ ครอบคลุมทุกการใช้งานทั้งภายในและภายนอกอาคาร
    บ้าน ร้านอาหาร โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงสถานที่ทั่วไปที่ต้องการ
    ติดตั้งชุดโคมไฟ

   2
   1   2   3   4   5   6   7