Page 4 - ความรอบรู้ด้านสุขภาพ ห่างไกลเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
P. 4

คำ�นำ�

         ก�รเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม ก�รเมือง เศรษฐกิจ สังคม และด้�นอื่นๆ มีอิทธิพล

     ต่อสุขภ�พของประช�ชน โดยเฉพ�ะพฤติกรรมสุขภ�พ ในประช�กรไทยพบว่� พฤติกรรมเสี่ยง


     ที่สำ�คัญยังคงเป็นพฤติกรรมก�รสูบบุหรี่ ก�รดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ก�รรับประท�นอ�ห�ร

     ที่ไม่เหม�ะสม และก�รมีกิจกรรมท�งก�ยที่ไม่เพียงพอ ซึ่ึ่งพฤติกรรมเสี่ยงเหล่�นี้จะนำ�ม�ซึ่ึ่ง

     ก�รเกิดก�รเปลี่ยนแปลงด้�นสรีรวิทย� เช่น ระดับไขมันในเลือดสูง คว�มดันโลหิตสูง นำ้�ต�ล

     ในเลือดสูง และภ�วะนำ้�หนักเกิน ส่งผลให้เกิดโรคเรื้อรังเพิ่มม�กขึ้น ซึ่ึ่งพฤติกรรมเสี่ยงหรือ

     พฤติกรรมสุขภ�พที่ไม่พึงประสงค์จะมีคว�มแตกต่�งกันในแต่ละบุคคลต�มคว�มรู้และ

     คว�มตระหนักรู้ ซึ่ึ่งได้ม�จ�กคว�มส�ม�รถและทักษะในก�รเข้�ถึงข้อมูล ก�รทำ�คว�มเข้�ใจ

     ประเมินและประมวลผลจ�กข้อมูลที่ได้รับ นำ�ไปสู่ก�รตัดสินใจแสดงพฤติกรรมสุขภ�พนั้นเพื่อ


     จัดก�รสุขภ�พของตนเองที่เรียกว่� คว�มรอบรู้ด้�นสุขภ�พ (Health Literacy)

         หนังสือคว�มรอบรู้ด้�นสุขภ�พในกลุ่มวัยทำ�ง�นเพื่อป้องกันโรคเบ�หว�นและ

     คว�มดันโลหิตสูงเล่มนี้ จัดทำ�ขึ้นเพื่อส่งเสริมคว�มรู้ คว�มเข้�ใจในเรื่องคว�มรอบรู้ด้�นสุขภ�พ

     ต�มหลัก 2 อ. (อ�ห�ร ออกกำ�ลังก�ย) ในก�รป้องกันโรคเบ�หว�นและโรคคว�มดันโลหิตสูง

     สำ�หรับวัยทำ�ง�น ให้มีคว�มรอบรู้ด้�นสุขภ�พและมีพฤติกรรมก�รบริโภคอ�ห�รและก�รออกกำ�ลังก�ย

     ที่ถูกต้อง ซึ่ึ่งจะนำ�ไปสู่ก�รมีสุขภ�วะที่ดี

         หวังเป็นอย่�งยิ่งว่� หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ในก�รเสริมสร้�งคว�มรอบรู้ด้�นสุขภ�พ


     ให้กับประช�ชนวัยทำ�ง�น และผู้สนใจต่อไป                           (ผู้ช่่วยศาสตราจารย์ศิริพร พุทธรังษี)

                       ผู้อำำานวยการศูนย์ฝึึกอำบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอำนามัย
                                  สภากาช่าดไทย
   1   2   3   4   5   6   7   8   9