Page 7 - ความรอบรู้ด้านสุขภาพ ห่างไกลเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
P. 7

ก�รแก้ไขปัญห�สุขภ�พและก�รเกิดโรคภัยไข้เจ็บให้ลดลงนั้น จำ�เป็นอย่�งยิ่งในก�รปรับ

      เปลี่ยนพฤติกรรมสุขภ�พ ให้ประช�ชนมีพฤติกรรมสุขภ�พที่ถูกต้อง โดยก�รส่งเสริมและพัฒน�

      ปัจจัยที่เกี่ยวข้องได้แก่ ปัจจัยภ�ยในตัวบุคคล (ปัจจัยนำ�) เช่น คว�มรู้ ก�รรับรู้ คว�มเข้�ใจ

      และปัจจัยแวดล้อม (ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยเสริม ) อย่�งเหม�ะสม ในก�รพัฒน�ปัจจัยภ�ยในจะต้อง

      ปลูกฝังให้ประช�ชนเกิด “Health Literacy” หรือ “คว�มรอบรู้ด้�นสุขภ�พ” ซึ่ึ่งหม�ยถึง

      คว�มส�ม�รถและทักษะในก�รเข้�ถึงข้อมูลด้�นสุขภ�พ คว�มรู้ คว�มเข้�ใจเพื่อวิเคร�ะห์

      ประเมินและจัดก�รตนเอง รวมทั้งส�ม�รถชี้แนะเรื่องสุขภ�พแก่บุคคล ครอบครัวและชุมชน

      ได้ ก�รพัฒน� Health Literacy จึงเป็นก�รสร้�งและพัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถในระดับบุคคล

      และเป็นก�รธำ�รงรักษ�สุขภ�พตนเองอย่�งยั่งยืน

          ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพย�บ�ลและสุขภ�พอน�มัย เป็นศูนย์ชำ�นัญพิเศษของสภ�ก�ช�ดไทย

      มีพันธกิจหลักในก�รจัดก�รอบรม และเผยแพร่คว�มรู้ด้�นปฐมพย�บ�ลและด้�นสุขภ�พ

      อน�มัย โดยมีก�รพัฒน�หลักสูตรและเทคโนโลยีก�รฝึกอบรม โดยดำ�เนินง�นภ�ยใต้

      ยุทธศ�สตร์ที่ 4 ก�รพัฒน�และส่งเสริมคุณภ�พชีวิตของประช�ชน ซึ่ึ่งมีนโยบ�ยส่งเสริมเรื่อง

      คว�มรอบรู้ด้�นสุขภ�พ จึงได้พัฒน�หลักสูตรก�รสร้�งเสริมคว�มรอบรู้ด้�นสุขภ�พในกลุ่ม

      วัยทำ�ง�นเรื่องก�รป้องกันโรคเบ�หว�นและคว�มดันโลหิตสูงโดยใช้หลัก 2 อ. ขึ้นเพื่อพัฒน�

      คว�มรอบรู้ด้�นสุขภ�พให้ประช�ชนผู้สนใจ เพื่อก�รเสริมสร้�งและพัฒน�ให้มีคว�มรอบรู้ด้�น

      สุขภ�พและมีพฤติกรรมก�รบริโภคอ�ห�รและก�รออกกำ�ลังก�ยที่ถูกต้อง ซึ่ึ่งจะนำ�ไปสู่ก�รมี

      สุขภ�พที่ดีต่อไป
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12