Page 9 - ความรอบรู้ด้านสุขภาพ ห่างไกลเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
P. 9

ในวันที่ 24 มิถุน�ยน พ.ศ. 2402 (ค.ศ.1859) ณ หมู่บ้�นซึ่อลเฟริโนท�งตอนเหนือของ

      ประเทศอิต�ลี ได้เกิดก�รสู้รบระหว่�งกองทัพออสเตรียและกองทัพฝรั่งเศส น�ยอังรี ดูนังต์

      น�ยธน�ค�รช�วสวิสผู้พบเห็นเหตุก�รณ์ทห�รและผู้บ�ดเจ็บเสียชีวิตเป็นจำ�นวนม�ก เข�จึง

      ชักชวนคนในหมู่บ้�นละแวกนั้นให้คว�มช่วยเหลือ ตั้งหน่วยอ�ส�สมัครปฐมพย�บ�ลผู้ที่บ�ดเจ็บ

      จ�กก�รสู้รบโดยไม่เลือกปฏิิบัติ เมื่อ น�ยอังรี ดูนังต์ เดินท�งกลับประเทศสวิตเซึ่อร์แลนด์ เข�จึง

      ได้บันทึกเรื่องร�วลงใน หนังสือชื่อ “บันทึกคว�มทรงจำ�แห่งซึ่อลเฟริโน” (A Memory of

      Solferino) ในหนังสือเสนอแนวคิด 2 เรื่อง ดังนี้         1     ควรมีก�รจัดตั้งองค์กรอ�ส�สมัครดูแลทห�รบ�ดเจ็บ และมีเครื่องมือในก�ร
              พย�บ�ลให้พร้อมแม้ในย�มสงบ เพื่อว่�ห�กมีสงคร�มเกิดขึ้นก็จะช่วยเหลือ


              ได้ทันท่วงที นั่นคือ ที่ม�ของสภ�ก�ช�ดและสภ�เสี้ยววงเดือนแดงประจำ�ช�ติ


                   2     เสนอให้มีก�รรับรอง และให้คว�มคุ้มครองกับหน่วยง�น

                        ดังกล่�ว นั่นคือ ที่ม�ของกฎหม�ยมนุษยธรรมระหว่�ง

                        ประเทศและเครื่องหม�ยก�ช�ด


                                         ความรอำบรู้ด้านสุขภาพ    2
                                   ห่างไกลเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14