Page 3 - ธนาคารออมสิน : ลดทั่วไทย ประจำปี 2564
P. 3

สารบัญโปรโมชั่น

             ทรัพย์ตามประเภท


                         4        เพื่ออยู่อาศัย
                                              14                                เพื่อการลงทุน
                   28
     ที่ดินว่างเปล่า         • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขได้ตามเห็นสมควร

          ตลอดจนความผิดพลาดที่เกิดจากการพิมพ์โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
         • การขายทรัพย์สินเป็นการขายตามสภาพ ผู้เสนอซื้อควรตรวจสอบสภาพ
          ทรัพย์สินที่สนใจก่อนการยื่นคำาเสนอซื้อ
         • ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอน ค่าอากร และค่าใช้จ่ายต่างๆ
         • ผู้ซื้อสามารถขอสินเชื่อได้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารฯ และการเสนอซื้อไม่

          เป็นเงื่อนไขในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ
         • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาที่จะขายทรัพย์สินให้กับผู้ใดภายใต้เงื่อนไข
          ตามที่ธนาคารฯ เห็นชอบ

         • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกรายการทรัพย์ที่ปรากฏตามประกาศข้างต้น
          หากธนาคารได้จำาหน่ายทรัพย์บางรายการไปก่อนแล้ว


                                                       3
   1   2   3   4   5   6   7   8