Page 3 - Philips Personal Care
P. 3

ThermoProtect Airflower
              เทคโนโลยีที่ช่วยควบคุมความร้อนที่ 57 องศา
              เพื่อรักษาเส้นผม มาพร้อมกับหัวเป่า Airflower
              ที่ผสานลมร้อนและลมเย็นขณะไดร์ ไม่ท�าให้เส้นผม
              โดนความร้อนมากเกินไป               2100

              Inoic Care
              ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นเข้าสู่แกนผมๆ
              เส้นผมจึงมีความชุ่มชื้น ไม่แห้งเสีย BHD350
                           1,290.-
              ตั้งค่าแรงลม/ปรับระดับอุณหภูมิ
              ได้ถึง 6 ระดับ*     • เทคโนโลยี ThermoProtect Airflower คือการผสมผสานเทคโนโลยีลมอุ่นและลมเย็น
              *เฉพาะรุ่น BHD350     โดย ThermoProtect (ที่ควบคุมอุณหภูมิ 57 องศา) และหัวเป่ากระจายลม ดีไซน์พิเศษ
                            Airflower จะสามารถดึงอากาศเย็นรอบด้าน เข้ามาผสมผสานกับลมอุ่นที่เป่าออกมา
                            ความร้อนจึงลดลง ผมแห้งเร็ว สุขภาพผมดี สวยงามงามมีวอลล์ลุ่ม อยู่ทรงนาน
                            ได้มากยิ่งขึ้น • Ionic Care พลังประจุลบจ�านวนหลายล้านตัว ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้น
                            เข้าสู่แกนผมๆ จึงอุดมไปด้วยมอยเจอไรเซอร์ เส้นผมมีชุ่มชื้นไม่แห้งเสีย ผมสวยเป็น
                            ประกาย เงางามไม่ชี้ฟู • เลือกปรับอุณหภูมิได้ถึง 6 ระดับ/ Cool Air อุณหภูมิ
                            ลมเป่าอุ่นๆ ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมกับการเป่าผมหมาด และช่วยล็อคผม และปิด
                            เกล็ดผม ผมๆ จึงสวยเงางามอยู่ทรงนาน • ฟังก์ชั่นชิฟอัจฉริยะ ถนอมเส้นผม
                            โดยการควบคุมอุณหภูมิ 57 องศา จัดแต่งผมสวย ไม่ท�าลายเส้นผม
             1600
                           • ลมเป่าร้อนและแรง ช่วยให้ผมแห้งอย่างรวดเร็ว • ปุ่มปรับความแรงแบบใหม่
                            แบบกดคลิ๊ก 2 ระดับใช้งานง่ายแค่ปลายนิ้วสัมผัส • หัวเป่าปากแคบจัดแต่งทรง
                            เฉพาะจุด ให้ใช้งานได้คล่องตัว ช่วยให้ลมเป่าแรง • ห่วงส�าหรับแขวนเก็บ/
  BHD300                       สายไฟ ยาว 1.8 m. ใช้งานสะดวก
  990.-
                              BHD308
  • เทคโนโลยี ThermoProtect Airflower คือการผสมผสานเทคโนโลยี 1,090.-
   ลมอุ่นและลมเย็น โดย ThermoProtect (ที่ควบคุมอุณหภูมิ 57 องศา)
   และหัวเป่ากระจายลมดีไซน์พิเศษAirflower จะสามารถดึงอากาศเย็นรอบด้าน  • เทคโนโลยี ThermoProtect Airflower คือการผสมผสานเทคโนโลยี
   เข้ามาผสมผสานกับลมอุ่นที่เป่าออกมา ความร้อนจึงลดลง ท�าให้ผมไม่โดน   ลมอุ่นและลมเย็น โดย ThermoProtect (ที่ควบคุมอุณหภูมิ 57 องศา)
   ความร้อนมากเกินไป ให้ลมเป่าแรงผมแห้งเร็ว ให้ผลลัพธ์ ในการช่วยถนอม   และหัวเป่ากระจายลมดีไซน์พิเศษ Airflower จะสามารถดึงอากาศเย็น
   ผมให้สุขภาพผมดี สวยงามงามมีวอลล์ลุ่ม อยู่ทรงนานได้มากยิ่งขึ้น  รอบด้าน เข้ามาผสมผสานกับลมอุ่นที่เป่าออกมา ความร้อนจึงลดลง
  • ปรับอุณหภูมิได้ถึง 3 ระดับ/ Cool Air อุณหภูมิลมเป่า อุ่นๆ ซึ่งเป็น    ท�าให้ผมไม่โดนความร้อนมากเกินไป ให้ลมเป่าแรงผมแห้งเร็วให้ผลลัพธ์
   อุณหภูมิที่เหมาะสมกับการเป่าผมหมาด ช่วยล็อคผม และปิดเกล็ดผม  1600  ในการช่วยถนอมผม ให้สุขภาพผมดี สวยงามงามมีวอลล์ลุ่ม
   ผมๆ จึงสวยเงางามอยู่ทรงนาน • ฟังก์ชั่นชิฟอัจฉริยะ ถนอมเส้นผม  อยู่ทรงนานได้มากยิ่งขึ้น • Compact Design ด้ามจับพับเก็บได้
   โดยการควบคุมอุณหภูมิ 57 องศา จัดแต่งผมสวยไม่ท�าลายเส้นผม   สะดวกในการพกพา จัดเก็บง่ายไม่เปลืองเนื้อที่ • ปรับอุณหภูมิได้ถึง
   ลมเป่าร้อนและแรง ช่วยให้ผมแห้งอย่างรวดเร็ว • หัวเป่าปากแคบจัดแต่ง    3 ระดับ Cool Air อุณหภูมิลมเป่า อุ่นๆ ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่เหมาะสม
   ทรงเฉพาะจุด ให้ใช้งานได้คล่องตัว ช่วยให้ลมเป่าแรง • ห่วงส�าหรับ  กับการเป่าผมหมาด ช่วยล็อคผม และปิดเกล็ดผม ผมๆ จึงสวย
   แขวนเก็บ/ สายไฟยาว 1.8 m. ใช้งานสะดวก          เงางามอยู่ทรงนาน • ฟังก์ชั่นชิฟอัจฉริยะ ถนอมเส้นผมโดยการ
                               ควบคุมอุณหภูมิ 57 องศา จัดแต่งผมสวยไม่ท�าลายเส้นผม
                               ลมเป่าร้อนและแรง ช่วยให้ผมแห้งอย่างรวดเร็ว • หัวเป่าปากแคบ
                               จัดแต่งทรงเฉพาะจุด ให้ใช้งานได้คล่องตัว ช่วยให้ลมเป่าแรง
                              • ห่วงส�าหรับแขวนเก็บ/ สายไฟยาว 1.8 m. ใช้งานสะดวก                                HP8120
                                490.-
                                • ThermoProtect ควบคุมอุณหภูมิที่ 55 องศา เพื่อการ
                                 จัดแต่งทรงที่ถนอมเส้นผม ไม่ท�าให้ผมแห้งเสีย
                            1200  • ปรับระดับความร้อน/แรงลม 3 ระดับ
                                • Cool Air ระบบลมอุ่นเป็นอุณหภูมิที่เหมาะสม เพื่อการ
                                 ปิดเกล็ดผมในขั้นตอนสุดท้าย ให้ผมอยู่ทรงนาน
                                • ด้ามจับพับเก็บได้สะดวกต่อการจัดเก็บ และพกพา
 • ไอออนิค คอนดิชั่นนิ่ง ช่วยถนอมเส้นผมให้ผมเงางาม ไม่ชี้ฟู  1200 1200
 • ThermoProtect ควบคุมอุณหภูมิที่ 57 องศา ไม่ท�าให้ผมเสีย
  ผมสวยเงางาม สุขภาพผมดี
 • ตั้งค่าแรงลม/ปรับระดับอุณหภูมิได้ถึง 6 ระดับ  BHC010    HP8108
 • Cool shot อุณหภูมิลมที่เหมาะสม เพื่อการปิดเกล็ดผม 690.-   399.-
  ในขั้นตอนสุดท้าย เพื่อให้ผมอยู่ทรงนาน
 • หัวเป่ากระจายลม ส�าหรับผมดัด
   • ThermoProtect ควบคุมอุณหภูมิที่ 55 องศา พื่อการจัดแต่งทรง  • ปรับระดับความร้อน/แรงลม 2 ระดับ
    ไม่ท�าให้ผมแห้งเสีย               1000  • Cool Air ระบบลมอุ่นเป็นอุณหภูมิที่เหมาะสม เพื่อการ
   • ปรับระดับความร้อน/แรงลม 3 ระดับ              ปิดเกล็ดผมในขั้นตอนสุดท้าย ให้ผมอยู่ทรงนาน
   • Cool Air พลังลมอุ่นเป็นอุณหภูมิที่เหมาะสม เพื่อการปิดเกล็ดผมในขั้นตอน • ด้ามจับพับเก็บได้สะดวกต่อการจัดเก็บ และพกพา
    สุดท้าย ให้ผมอยู่ทรงนาน
   • ด้ามจับพับเก็บได้สะดวกต่อการจัดเก็บ และพกพา
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจำาเพาะของสินค้า ราคา และรายการส่งเสริมการขาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 3
   1   2   3   4   5   6   7   8