Page 15 - CETA WORLD HIGH SCHOOL GUIDE 2022
P. 15

ACCOMMODATION

     การเล ือกท ่�พ ักอาศ ัยส�าหรับนักเร่ยน           สําหรับนักเรียนที่อยู่โรงเรียนประจํา โรงเรียนจะจัดเตรียมอาหารทุกมื้อ การ
                                ซักรีด รวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวกและพื้นที่สันทนาการต่าง ๆ โดยนักเรียนสามารถ
        ที่พักอาศัยเป็นสิ่งสําคัญที่นักเรียนและผู้ปกครองจําเป็นต้องพิจารณา ใช้สิ่งอํานวยความสะดวกของโรงเรียนได้ ไม่ว่าจะเป็น สระว่ายนํ้า สนามเทนนิส
    เป็นอันดับต้น ๆ โดยตามกฎหมายแล้วนักเรียนที่มีอายุตํ่ากว่า 18 ปี จะต้องอยู่ คอมพิวเตอร์ ห้องซักรีด ห้องสมุด โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต เป็นต้น โรงเรียนส่วนใหญ่จะ
    ในความดูแลอย่างใกล้ชิดจากผู้ปกครองที่มีความรับผิดชอบ ดังนั้นที่พักอาศัยที่ จัดห้องนอนส่วนตัวให้สําหรับนักเรียนเกรด 12 เพื่อให้นักเรียนได้มีสมาธิในการเรียน
    นักเรียนสามารถเลือกได้จึงจํากัดอยู่เพียงแค่ 3 ประเภท ได้แก่  อย่างเต็มที่ ในขณะที่นักเรียนเกรดอื่น ๆ อาจจะต้องพักกับเพื่อนนักเรียนร่วมหอพัก
    •  การพักอาศัยอยู่ที่โรงเรียนประจํา             การจัดการด้านหอพักนักเรียนจะดําเนินการไปพร้อม ๆ กับการสมัครเข้า
    •  การพักอาศัยอยู่กับครอบครัวชาวต่างชาติ       เรียน ผู้ปกครองควรจะทําความเข้าใจกับผู้ดูแลนักเรียนต่างชาติเกี่ยวกับรายละเอียด
    •  การพักอาศัยอยู่กับญาติพี่น้อง           ต่าง ๆ ของหอพัก สิ่งอํานวยความสะดวก และค่าใช้จ่ายทั้งหมดก่อนส่งนักเรียนไป
    สําหรับนักเรียนที่มีอายุมากกว่า 18 ปี สามารถเลือกที่จะอาศัยในอพาร์ทเม้นท์หรือ อยู่โรงเรียนประจํา โรงเรียนประจําบางโรงเรียนจะปิดหอพักในช่วงปิดภาคเรียน ซึ่ง
    บ้านพักให้เช่า อย่างไรก็ตาม ไม่แนะนําให้นักเรียนที่อายุยังน้อยพักอาศัยแบบบ้าน นักเรียนจะต้องเดินทางกลับประเทศไทย หรือพักกับ Guardian ของนักเรียน
    หรืออาคารให้เช่าต่าง ๆ เนื่องจากนักเรียนอาจจะยังไม่โตพอและไม่พร้อมที่จะรับ   นักเรียนที่อยู่โรงเรียนประจําจะได้รับการฝึกให้มีความรับผิดชอบ มีระเบียบ
    ผิดชอบตัวเองทั้งเรื่องการเรียนและการทํางานบ้านต่าง ๆ ในประเทศซึ่งห่างไกล วินัย เคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น ตรงต่อเวลา ขณะเดียวกันนักเรียนก็จะได้เรียนรู้ที่
    จากครอบครัว                      จะดูแลตนเองและได้เรียนรู้การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนหมู่มาก นอกจากนี้ โรงเรียนประจํา
                                จะสนับสนุนให้นักเรียนมีลักษณะนิสัยในการเรียนที่ดีโดยกําหนดเวลาทบทวนบทเรียน
      การพ ักอาศ ัยอย้่ท ่�โรงเร่ยนประจ�า        และทําการบ้านให้กับนักเรียนในตอนเย็น โรงเรียนยังจัดกิจกรรมและทัศนศึกษาใน
                                สถานที่ต่าง ๆ ให้กับนักเรียนในวันหยุดสุดสัปดาห์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า นักเรียนจะได้
    โรงเรียนบางแห่งเปิดรับนักเรียนต่างชาติให้เข้าพักที่หอพักของโรงเรียน ซึ่งเรียกว่า  รับประสบการณ์ทางด้านสังคมและวัฒนธรรมอย่างเต็มที่
    Boarding School หรือโรงเรียนประจํา ในแต่ละหอพักจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลนักเรียน   อย่างไรก็ตาม การอยู่โรงเรียนประจําไม่ใช่จะมีแต่เรื่องเคร่งเครียดเสมอไป
    แต่ละคนอย่างใกล้ชิด คอยสร้างบรรยากาศความเป็นครอบครัวให้กับนักเรียน  เพราะนักเรียนจะได้ใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกัน และทางโรงเรียนมักจะมี
    โรงเรียนแต่ละแห่งจะมีข้อกําหนดในการพักอาศัยแตกต่างกันบางแห่งนักเรียนจะต้อง กิจกรรมต่าง ๆ สําหรับนักเรียนอยู่เสมอ เช่น การจัดทัศนศึกษา การแข่งขันกีฬาของ
    พักอยู่ที่หอพักของโรงเรียน บางแห่งนักเรียนอาจเลือกอยู่โฮมสเตย์หรือกับญาติได้ หอพัก กิจกรรม BBQ และปาร์ตี้ เป็นต้น
                                             CETA SCHOOL GUIDE 2022 l 15
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20