Page 17 - CETA WORLD HIGH SCHOOL GUIDE 2022
P. 17

การพ ักอาศ ัยอย้่กับครอบครัวต ่างช าต ิ        การพ ักอาศ ัยอย้่กับญาต ิพ ่�น�อง

        ข้อดีของการพักอาศัยแบบโฮมสเตย์ คือ นักเรียนจะได้เรียนรู้วิถีการ   สําหรับนักเรียนที่มีญาติอาศัยอยู่ที่ประเทศนั้น ๆ การอาศัยอยู่กับญาติ
    ดําเนินชีวิตและวัฒนธรรมอย่างแท้จริง รวมทั้งได้ฝึกภาษาอังกฤษตลอดระยะเวลา ถือเป็นทางเลือกหนึ่ง นักเรียนจะได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมือนกับบ้านตัวเอง
    ที่อยู่ร่วมกัน การพักอาศัยแบบโฮมสเตย์เป็นที่นิยมทั้งผู้เรียนที่อายุยังน้อยและ ซึ่งมีวัฒนธรรมคล้ายคลึงกับขณะที่ยังอยู่ประเทศไทย ทั้งนี้ สถานทูตส่วนใหญ่
    นักศึกษาที่เรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้นหรือศึกษาต่อที่ต่างประเทศเป็น มีข้อบังคับให้ญาติพี่น้องที่นักเรียนต่างชาติจะเข้าอาศัยอยู่ด้วยนั้นจะต้องมีอายุ
    ครั้งแรก เพราะนักเรียนและนักศึกษาจะได้รับการดูแลอย่างดีรวมทั้งคําแนะนําที่ มากกว่า 21 ปี รวมทั้งมีบุคลิกภาพที่ดีและไม่เคยมีประวัติอาชญากรรม
    เป็นประโยชน์จากครอบครัวชาวต่างชาติ
        ครอบครัวโฮมสเตย์จะจัดเตรียมห้องนอนส่วนตัว อาหารและสิ่งอํานวย
    ความสะดวกต่าง ๆ ให้กับนักเรียน เหมือนกับนักเรียนเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัว
    นักเรียนจะได้พักท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและสะดวกต่อการเดินทางไป
    โรงเรียน โดยส่วนใหญ่แล้วโฮมสเตย์ของนักเรียนจะอยู่ใกล้กับโรงเรียนหรือใกล้
    กับระบบขนส่งมวลชน
        ปัจจุบันทุกครอบครัวโฮมสเตย์จะต้องได้รับการตรวจสอบจากหน่วย
    งานของประเทศนั้น ๆ ก่อนที่จะมีการรับนักเรียนต่างชาติเข้ามาอยู่ด้วย โดยจะ
    พิจารณาจากความน่าเชื่อถือ ความซื่อสัตย์ ระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ
    การมีบ้านและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และทุกครอบครัวจะต้องผ่านการตรวจ
    เช็คประวัติอาชญากรรม และมีใบอนุญาตว่าโฮมสเตย์มีความรับผิดชอบและมี
    ศักยภาพในการดูแลเด็กนักเรียนที่มีอายุตํ่ากว่า 18 ปีได้
        โรงเรียนจะมีหน่วยงานซึ่งคอยดูแลนักเรียนต่างชาติเป็นผู้จัดหา
    ครอบครัวที่เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคน นอกเหนือจากบริการจัดหาที่พักจาก
    โรงเรียนแล้ว นักเรียนสามารถเลือกใช้บริการจากทางบริษัทที่ได้รับความเห็นชอบ
    จากโรงเรียนได้ ทั้งนี้ บริษัทของคนไทยจะมีความเข้าใจในลักษณะนิสัย วัฒนธรรม
    และความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครองคนไทยมากกว่า จึงทําให้ปัญหาทาง
    ด้านโฮมสเตย์กับเด็กนักเรียนมีน้อยลง การพักอยู่กับครอบครัวโฮมสเตย์จะมีค่าใช้
    จ่ายแตกต่างกันไปตามสิ่งอํานวยความสะดวกในบ้าน สถานที่ตั้งการบริการและ
    การดูแลอย่างใกล้ชิดของครอบครัวโฮมสเตย์


                                             CETA SCHOOL GUIDE 2022 l 17
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22