Page 14 - CETA WORLD HIGH SCHOOL GUIDE 2022
P. 14

ความ แต กต ่างระหว่าง

                 โรงเร่ยนหญิงล �วน ช ายล �วน แล ะสหศ ึกษา       ข�อด ่ของโรงเร่ยนหญิงล �วน

     •  โรงเรียนหญิงส่วนใหญ่ครองอันดับต้น ๆ ในตารางการจัดอันดับโรงเรียน •  ผู้หญิงถูกคาดหวังให้จัดการบทบาทต่าง ๆ ในชีวิตอย่างสมดุล และเส้นทางสู่
     •  เด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงมีการเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่เร็วช้าแตกต่างกัน และมีวิธี ความสําเร็จของพวกเธอต้องการความเป็นผู้นํา ความเชื่อมั่น การเป็นตัวของ
       เรียนรู้ที่แตกต่างกัน                ตัวเอง ความซื่อสัตย์ และสัญชาตญาณในการไขว่คว้าความสําเร็จ
     •  เด็กผู้หญิงจะประหม่าเขินอายน้อยลง เมื่อเรียนในโรงเรียนหญิงล้วน •  โรงเรียนหญิงล้วนในยุคศตวรรษที่ 21 มีสภาพแวดล้อมที่ทันสมัยและท้าทาย
     •  ในช่วงวัยรุ่น เด็กผู้หญิงจะเริ่มหันมาใส่ใจในรูปลักษณ์ และอาจจะมีมากเกินไปจน •  โรงเรียนหญิงล้วนเตรียมเด็กผู้หญิงในการเผชิญกับโลกที่ซับซ้อนและ
       เกิดความกังวล แต่ความกดดันนี้จะลดลงถ้าเรียนในโรงเรียนหญิงล้วน เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้ปกครองมักต้องการให้บุตรหลานรู้สึกมั่นใจและ
     •  เด็กผู้หญิงจะได้ประโยชน์จากโรงเรียนที่ยอมรับความแตกต่างเหล่านี้ และจัดการ เชื่อมั่นในตนเอง
       ศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของแต่ละคน โดยเล็งเห็นถึงความเหมาะสม และ •  โรงเรียนหญิงล้วนไม่เพียงแต่ให้โอกาสที่เท่าเทียม แต่เป็นการให้ทุก ๆ โอกาสที่
       ความสนใจเฉพาะด้านของนักเรียนหญิง           สามารถเป็นไปได้
     •  เด็กผู้หญิงในวันนี้จะโตขึ้นเป็นผู้นําในวันหน้า จึงไม่ควรถูกจํากัดเรื่องความ •  โรงเรียนหญิงล้วนทุกแห่งมักจัดกิจกรรมที่ทําร่วมกับโรงเรียนชายล้วน ทั้งกิจกรรม
       ทะเยอทะยานทั้งด้านการงานหรือชีวิต ขณะอยู่ที่โรงเรียน ในหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตร รวมถึงกิจกรรมทางสังคมอื่น ๆ


       ข�อด ่ของโรงเร่ยนช ายล �วน


     •  ผลคะแนนที่ดีที่สุดมักมาจากโรงเรียนชายล้วน      เรียนในโรงเรียนชายล้วนทําให้เด็กผู้ชายมีโอกาสมากขึ้นที่จะได้แสดงออกทาง
     •  งานวิจัยชี้ว่าเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงแสดงออกต่อวินัยในชั้นเรียน การมอบหมาย ศิลปะ และทําตามความสนใจและความสามารถด้านศิลปะที่หลากหลาย เช่น
       งานในชั้นเรียนและการสอบแตกต่างกัน การเข้าเรียนในโรงเรียนชายล้วนจึงจะ ดนตรี การแสดง เป็นต้น
       ทําให้เรียนรู้ได้ตรงเพศสภาพได้มากกว่า      •  เด็กผู้ชายอาจกังวลเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกสูงขณะเป็นวัยรุ่น ความกดดันนี้จะลด
     •  ลด Stereotype ของการศึกษากับความสนใจตามเพศ กว่าในโรงเรียนสหศึกษา เช่น  ลงหากอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นเพศเดียวกัน
       โดยทั่วไป วิชาทางภาษาจะได้รับความสนใจน้อยจากเด็กชายในโรงเรียนสหศึกษา •  ในช่วงเริ่มต้นเป็นวัยรุ่น การมีแฟนอาจจะไม่ใช่แค่เรื่อง puppy love ถ้าไม่ได้อยู่
       เพราะเค้าคิดว่ามันเป็นวิชาของผู้หญิง หรือผู้ชายจะต้องเก่งเลขมากกว่าผู้หญิง  ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และอาจลุกลามส่งผลเสียต่อความก้าวหน้าของ
       แต่ในโรงเรียนเพศเดียวกันจะสามารถปรับเปลี่ยน Stereotype นี้ได้ โดยไม่มีการใช้ การเรียนได้
       เพศเป็นส่วนหนึ่งในปัจจัยของการศึกษา และยังเปิดโอกาสให้กว้างขึ้นได้อีกด้วย •  ลดวัฒนธรรมผิดเพี้ยนที่อาจจะส่งผลด้านลยต่อนักเรียนในโรงเรียนสหศึกษา เช่น
     •  เด็กผู้ชายมักขาดความมั่นใจในช่วงวัยรุ่น กังวลเรื่องการรับมือกับความกดดันขัด การโดดเรียนคือการกระทําที่ดูเท่ หรือ การแข็งกร้าวและแหกกฎคือการกระทําที่
       แย้ง แต่จะตอบสนองได้ดีกับการสอนที่มีเป้าหมายระยะสั้นและแนวทางที่ชัดเจน เก่ง เป็นต้น
     •  เด็กผู้ชายวัยรุ่นบางคนรู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถเอาชนะเด็กผู้หญิงได้ในบางวิชา •  ทีมกีฬามักแข็งแกร่งกว่าโรงเรียนสหศึกษา
       และกลัวในความล้มเหลวนี้มีผลด้านลบต่อความมั่นใจ และการภูมิใจในตนเอง •  โรงเรียนชายล้วนทุกแห่งมักจัดกิจกรรมที่ทําร่วมกับโรงเรียนหญิงล้วน ทั้งกิจกรรม
     •  เด็กผู้ชายจะรู้สึกเขินอาย และประหม่าน้อยลง ถ้าเรียนในโรงเรียนชายล้วน เด็ก ในหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตร รวมถึงกิจกรรมทางสังคมอื่น ๆ
       ผู้ชายชอบมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่บางครั้งอาจทําให้ตัวเองดูน่าอาย การ


       ข�อด ่ของโรงเร่ยนสหศ ึกษา

     •  เด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชาย จะเรียนรู้ที่จะให้เกียรติเพศตรงข้ามได้มากขึ้น รู้จักที่จะ •  ถึงจุดแข็งของเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงมีความแตกต่างกัน แต่ก็ควรได้รับโอกาสที่
       อยู่ร่วมสังคมกัน และมีภูมิต้านทานที่แข็งแรงกว่า   เท่าเทียมกัน และควรได้มีโอกาสรับฟัง ความแตกต่างของกันและกันได้
     •  ทั้งเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายได้ประโยชน์จากการสอนที่มีคุณภาพทรัพยากรที่ •  โรงเรียนสหศึกษาจะสามารถช่วยเตรียมพร้อมนักเรียนให้พบกับโลกแห่งความจริง
       เพียบพร้อม การดูแลเอาใจใส่อย่างดี และหลักสูตรพิเศษที่ทางโรงเรียนมอบให้ ได้ดีกว่า เพราะในโลกใบนี้ หญิงชายจะต้องอยู่ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นการทํางาน
     •  ชีวิตด้านการเรียนและด้านวัฒนธรรมเข้มข้นกว่า การเล่นกีฬาและมิติทางสังคมก็ หรือใช้ชีวิตในอนาคต
       กว้างกว่า ศิลปะ การแสดง ดนตรี การโต้วาที ได้ประโยชน์จากการได้รับฟังความ •  หน้าที่หลักของโรงเรียน คือ การปลูกฝังความคิดที่ดี เพื่อให้เด็กนักเรียนเติบโตไป
       คิด ความอ่านจากเพื่อนนักเรียนต่างเพศ         เป็นผู้ใหญ่ในอนาคต พัฒนาสถานภาพ และความรับผิดชอบของชีวิตจริงได้ จากเด็ก
     •  สามารถเรียนโรงเรียนเดียวกันกับพี่สาว/น้องสาว หรือ พี่ชาย/น้องชายใน เป็นผู้ใหญ่ จากชายหนุ่ม, หญิงสาว ไปเป็นพ่อและแม่ รวมถึงเป็นคนดีต่อสังคมด้วย
       ครอบครัวเดียวกันได้               •  โรงเรียนสหศึกษามีความ “สมดุล” มากกว่า ไม่เน้นหนักไปด้านใดด้านหนึ่ง ไม่หนัก
     •  ในชั้นเรียนสหศึกษาจะมีจุดแข็งและจุดอ่อนด้านการเรียนที่แตกต่างกันมากกว่า ทางวิชาการมากเกินไป หรือเน้นกิจกรรมอย่างเดียว
       รวมไปถึงมีวิธีการเรียนการสอนที่หลากหลายกว่า เพิ่มความท้าทายนี้ลดการ
       สร้าง “Stereotype” ลงได้
        อย่างไรก็ตามสิ่งสําคัญกว่าการเลือกโรงเรียนตามเพศสภาพหรือสหศึกษา คือการคํานึงถึง คุณภาพการสอน จุดเด่นของโรงเรียน หลักสูตรการเรียนการสอน
    มหาวิทยาลัยที่นักเรียนต้องการเรียนรู้ และคําถามสําคัญที่ผู้ปกครองจําเป็นต้องหาคําตอบ “บุตรหลานของท่านจะใช้ชีวิตในโรงเรียนที่เลือกได้อย่างมีความสุขหรือไม่”    14 l CETA SCHOOL GUIDE 2022
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19