Page 11 - CETA WORLD HIGH SCHOOL GUIDE 2022
P. 11

SCHOOL SELECTION
              เล ือกโรงเร่ยนท ่�เหม าะสม ให�กับบุต รหล าน
                                    ข้อผิดพลาดที่มักเกิดขึ้น คือ ผู้ปกครองจะเลือกโรงเรียนตามคําบอก
                                เล่าของคนรู้จัก หรือดูว่าโรงเรียนไหนเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงที่สุด โดยไม่ได้
                                ประเมินถึงความสามารถหรือความต้องการของนักเรียน ดังนั้นเมื่อนักเรียน
                                เข้าไปเรียนแล้วอาจจะพบกับความกดดันอย่างมากจากหลายด้าน เช่น เนื้อหา
                                วิชาเรียน การใช้ภาษาอังกฤษ การปรับตัวทางสังคมและวัฒนธรรม ฯลฯ อันเป็น
                                เหตุทําให้นักเรียนไม่มีความสุขในขณะที่เรียนอยู่
                                    ประเด็นต่าง ๆ ที่ผู้ปกครองและนักเรียนควรนํามาพิจารณาในการ
                                เลือกโรงเรียนที่เหมาะสม ได้แก่


                                การด ้แล นักเร่ยน

                                โรงเรียนมีระบบดูแลสวัสดิภาพ การพัฒนา การเปลี่ยนแปลงของนักเรียนหรือไม่
                                รวมถึงมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คําแนะนําเมื่อนักเรียนประสบปัญหาระหว่างการพัฒนา
                                หรือการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ มีนโยบายในการดูแลและให้ความช่วยเหลือนักเรียน
                                ต่างชาติอย่างไร ทั้งด้านการเรียน และการปรับตัวทางสังคม

                                ประเภท ของโรงเร่ยน
    เล ือกโรงเร่ยนอย่างไร
    ให�เหม าะสม กับบุต รหล าน               โรงเรียนมัธยมในต่างประเทศมีทั้งโรงเรียนชายล้วน โรงเรียนหญิงล้วนและโรงเรียน

        การเลือกโรงเรียนที่เหมาะสมให้กับบุตรหลานของคุณ นับเป็นการ สหศึกษา โรงเรียนแต่ละประเภทมีข้อดีแตกต่างกัน โรงเรียนชายล้วนหรือหญิงล้วน
    ปูพื้นฐานที่ดีด้านการศึกษาและมอบประสบการณ์ชีวิตอันมีค่าให้กับพวกเขา  ทําให้เด็กมีสมาธิในการเรียน ไม่วอกแวกกับเพศตรงข้าม ขณะที่โรงเรียนสหศึกษา
     แต่เนื่องจากโรงเรียนแต่ละแห่งมีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะเป็น เป็นแบบจําลองของสังคมจริงที่มีทั้งชายและหญิงอยู่ร่วมกัน อย่างไรก็ดี ผู้ปกครอง
    นโยบายการบริหาร ปรัชญาของโรงเรียน กิจกรรมหลักสูตร ผู้บริหาร อาจารย์ผู้ ควรมีการพูดคุยกับบุตรหลานของตนและร่วมกันตัดสินใจ เนื่องจากเด็กเป็นผู้ที่จะ
    สอน ค่าเล่าเรียน สิ่งอํานวยความสะดวก ฯลฯ ด้วยความแตกต่างดังที่กล่าวมา ต้องอยู่ในสังคมโรงเรียนนั้น
     เป็นเหตุให้ผู้ปกครองส่วนใหญ่เกิดความสับสนในการตัดสินใจเลือกโรงเรียน
    ให้กับบุตรหลานของตน อย่างไรก็ตาม CETA มีบริการให้คําแนะนําเกี่ยวกับการ ค่าเล ่าเร่ยนแล ะค่าใช �จ่ายอื�นๆ
    เลือกโรงเรียนในต่างประเทศที่จะช่วยทําให้การตัดสินใจของคุณง่ายขึ้น
        การคัดเลือกโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพที่สุด ควรเริ่มต้นจากบุคคล 3  โรงเรียนแต่ละแห่งจะมีค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ แตกต่างกัน ผู้ปกครองควร
    ฝ่ายที่จะต้องมานั่งพูดคุยปรึกษากัน ซึ่งได้แก่ ผู้ปกครอง นักเรียน และตัวแทน เริ่มจากการตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายไว้ก่อน แล้วลงมือหาโรงเรียนที่ตรงกับความ
    ของโรงเรียนที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ รวมถึงผู้ปกครองและตัวนักเรียนเอง ต้องการ นอกเหนือจากค่าเล่าเรียนแล้ว ผู้ปกครองควรสอบถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย
    อาจเดินทางไปเยี่ยมชมโรงเรียนประกอบการตัดสินใจ ซึ่งจะช่วยให้การตัดสิน อื่น ๆ เพิ่มเติมด้วย ด้วย เช่น ค่าตําราเรียน ชุดนักเรียนและชุดพละ ค่าอุปกรณ์กีฬา
    ใจง่ายขึ้น เนื่องจากได้ไปสัมผัสกับบรรยากาศจริงของโรงเรียน สิ่งอํานวยความ  ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอน ค่าใช้จ่ายในการไปเข้าค่ายและทัศนศึกษา ค่าใช้จ่าย
    สะดวกต่าง ๆ อาจารย์ผู้สอน เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ตลอดจนนักเรียนในโรงเรียน ในการยืมอุปกรณ์ดนตรี เป็นต้น
        สิ่งสําคัญในการเลือกโรงเรียนให้กับบุตรหลาน คือ เลือกโรงเรียนที่
    ตรงกับความสนใจและความสามารถของนักเรียน โรงเรียนที่ดีที่สุดไม่จําเป็น สภาพ แวด ล �อม ของโรงเร่ยน
    ต้องเป็นโรงเรียนที่มีความเป็นเลิศด้านวิชาการมากที่สุด เด็ก ๆ จะเรียนรู้ได้
    อย่างเต็มที่ในสภาพแวดล้อมที่พวกเขามีความสุข และสามารถเติบโตขึ้นมา มีโรงเรียนมัธยมอยู่มากมายสําหรับนักเรียนไทย ทั้งในเขตเมืองหลวงและเขตชนบท
    อย่างมั่นใจ                      ของประเทศนั้นๆ สภาพแวดล้อมในเมืองทําให้เด็ก ๆ เกิดการตื่นตัวในการเรียนรู้
        นอกจากนั้นแล้ว สิ่งอื่น ๆ ที่ผู้ปกครองอาจนํามาพิจารณา ได้แก่ ค่า ในขณะที่บรรยากาศธรรมชาติที่เงียบสงบในชนบทส่งผลให้นักเรียนมีสมาธิในการ
    นิยม สังคมและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน เพราะสิ่งเหล่านี้มีอิทธิพลอย่างมากกับ เรียนได้ดี โรงเรียนหลายแห่งผสมผสานทั้งความงดงามของอาคารเรียนอันเก่าแก่
    ตัวเด็ก ดังนั้น ผู้ปกครองอาจเริ่มถามตนเองก่อนว่า เราต้องการอะไรจากโรงเรียน กับอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย การเลือกสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้
    เราต้องการให้บุตรหลานไปอยู่ในสภาพแวดล้อมหรือโรงเรียนแบบใด สอดคล้องกับบุคลิกของผู้เรียนก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ควรคํานึงถึง


                                             CETA SCHOOL GUIDE 2022 l 11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16