Page 6 - CETA WORLD HIGH SCHOOL GUIDE 2022
P. 6

CONTENT


        7   About CETA                  67   ABOUT USA
        8   Philosophy
                                  69   ระบบการศึกษาในอเมริกา

                                  71   การวางแผนสมัครเรียน
           STUDY OVERSEAS
                                  72   วิธีการสมัครเรียน
        11   การคัดเลือกโรงเรียนที่เหมาะสมกับเรา
                                  72   การยื่นร้องขอวีซ่า
        15   การเลือกที่พักอาศัยส�าหรับนักเรียน

        18   การเตรียมความพร้อมส�าหรับนักเรียน          CURRICULUM
        20   การดูแลโดยโรงเรียน
                                  74   International Baccalaureate (IB)
        25   บริการตัวแทนผู้ปกครองที่ต่างประเทศ

                                     GRADUATION
        30   ABOUT AUSTRALIA
                                  78   การเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย
        33   ระบบการศึกษาในออสเตรเลีย

        35   การวางแผนสมัครเรียน                 SHORT TERM
        36   วิธีการสมัครเรียน                  STUDY ABROAD PROGRAM
        37   การยื่นร้องขอวีซ่า
                                  84   รายละเอียดโครงการศึกษาต่อต่างประเทศระยะสั้น
                                  87   ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาต่อต่างประเทศระยะสั้น
        41   ABOUT CANADA

        43   ระบบการศึกษาในแคนาดา                SCHOOL INDEX
        45   การวางแผนสมัครเรียน
                                  90   ดัชนีโรงเรียนมัธยมศึกษาในออสเตรเลีย
        46   วิธีการสมัครเรียน
                                  106  ดัชนีโรงเรียนมัธยมศึกษาในแคนาดา
        46   การยื่นร้องขอวีซ่า
                                  112  ดัชนีโรงเรียนมัธยมศึกษาในนิวซีแลนด์
                                  116  ดัชนีโรงเรียนมัธยมศึกษาในสหราชอาณาจักร
        48   ABOUT NEW ZEALAND
                                  162  ดัชนีโรงเรียนมัธยมศึกษาในอเมริกา
        50   ระบบการศึกษาในนิวซีแลนด์
        52   การวางแผนสมัครเรียน
        52   วิธีการสมัครเรียน
        53   การยื่นร้องขอวีซ่าฃ


        56   ABOUT UK
        59   ระบบการศึกษาในสหราชอาณาจักร
        62   การวางแผนสมัครเรียน
        63   วิธีการสมัครเรียน
        64   การยื่นร้องขอวีซ่า

    6 l CETA SCHOOL GUIDE 2022
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11