Page 7 - CETA WORLD HIGH SCHOOL GUIDE 2022
P. 7

ABOUT
     CE T A
     School Selection and Counseling             Guardianship Service

     School Selection and Counseling CETA เป็นผู้เชี่ยวชาญในการศึกษาต่อระดับ CETA ได้รับความไว้วางใจจากโรงเรียนในประเทศออสเตรเลีย หลายแห่งให้เป็นผู้
     มัธยมศึกษาที่ต่างประเทศโดยให้บริการแนะแนวแนะนําโรงเรียนที่เหมาะสมและ ให้บริการ Guardianship Service แก่นักเรียนที่เรียนอยู่ที่ประเทศออสเตรเลีย CETA
     ตรงต่อความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครอง ตลอดจนดําเนินการสมัครเรียน มีเจ้าหน้าที่คนไทยประจําอยู่เพื่อทําหน้าที่เป็นผู้ปกครองแก่เด็กนักเรียน ตลอด
     ติดต่อประสานงานจนเสร็จสิ้นกระบวนการสมัครโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติม จนติดต่อและประสานงานกับผู้ปกครองที่อยู่ประเทศไทย
     นอกจากนี้ CETA ยังจะคอยช่วยประสานงานและให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียน
     จนจบการศึกษา                      Summer Course


     Visa Support                      CETA มีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่จะนําเสนอโปรแกรม Summer Course แก่นักเรียน
                                 ที่ต้องการเพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ ควบคู่กับการ
     CETA จะช่วยแนะนําเกี่ยวกับการเตรียมเอกสารวีซ่า กรอกใบสมัคร ทํานัดหมาย ทัศนศึกษายังประเทศต่าง ๆ ในช่วงปิดภาคเรียน โครงการ Summer Course ของ
     ตรวจสุขภาพ ตลอดจนประสานงานนัดหมายอํานวยความสะดวกให้นักเรียนก่อน CETA มีหลากหลายโครงการและจัดขึ้นเป็นประจําในช่วงปิดเทอมทั้งเดือน
     ที่จะไปยื่นเอกสาร และทํา Biomatic ที่ศูนย์รับยื่นวีซ่าแต่ละประเทศ เมษายนและตุลาคมสําหรับนักเรียนทั่วไป และเดือนกรกฎาคมสําหรับนักเรียน
                                 ที่เรียนอยู่โรงเรียนนานาชาติ ด้วยประสบการณ์การจัดโครงการ Summer Course

     AEAS Testing Centre                   มายาวนานกว่า 20 ปี CETA มีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนและผู้ปกครอง
                                 จะมีความประทับใจและได้รับประสบการณ์อันทรงคุณค่าจากโครงการของเรา
     Australian Education Assessment Services หรือ AEAS คือการทดสอบความรู้สําหรับ
     นักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในประเทศ Short-Term Study Abroad Program
     ออสเตรเลีย นักเรียนสามารถนําผลสอบ AEAS ไปใช้ในการสมัครเข้าเรียนที่
     โรงเรียนทุกรัฐของประเทศออสเตรเลีย CETA ได้รับแต่งตั้งให้เป็นศูนย์สอบ AEAS  CETA เปิดโอกาสให้นักเรียนที่ต้องการสัมผัสการเรียนการสอนในโรงเรียนมัธยม
     ประจําประเทศไทยอย่างเป็นทางการ นักเรียนสามารถทําการสอบได้ ทุกวันจันทร์ และการใช้ชีวิตในต่างแดนเป็นช่วงเวลาตั้งแต่ 4 สัปดาห์ จนถึง 1 ปี โดยนักเรียนที่
     ถึงวันศุกร์ เวลา 11.00 น หรือ 13.00 น. โดยติดต่อ CETA เพื่อนัดหมายล่วงหน้า  เข้าร่วมโครงการ Short-Term Study Abroad Program กับ CETA จะสามารถเลือกระยะ
     5 วันทําการ                       เวลา ประเทศ โรงเรียน ที่พักอาศัย ที่เหมาะสมกับความต้องการของนักเรียนได้

     UKiset Testing Centre                  School Visit

     UKiset คือ ข้อสอบที่ทางโรงเรียนเอกชนในประเทศอังกฤษ ใช้เป็นข้อมูลในการรับ สําหรับผู้ปกครองที่ต้องการเดินทางไปเยี่ยมชมโรงเรียนต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูล
     สมัครและคัดเลือกเด็กนักเรียนในการเข้าเรียนโดย CETA ได้รับการคัดเลือกให้เป็น ประกอบการพิจารณาในการตัดสินใจเลือกโรงเรียนสําหรับการศึกษาต่อของบุตร
     ศูนย์ทดสอบ UKiset อย่างเป็นทางการในประเทศ นักเรียนสามารถเข้ามาทําการ หลาน ทาง CETA สามารถช่วยประสานงานนัดหมาย ตลอดจนให้คําแนะนําเรื่อง
     สอบได้ทุกวันในเวลาทําการของบริษัท โดยต้องติดต่อ CETA เพื่อสมัครสอบล่วง การวางแผนการเดินทางให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
     หน้าประมาณ 1 สัปดาห์


                                              CETA SCHOOL GUIDE 2022 l 7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12