Page 4 - CETA WORLD HIGH SCHOOL GUIDE 2022
P. 4

MESSAGE FROM

     TIECA

                        การศึกษาต่อในต่างประเทศ คือทางเลือกหนึ่งของการลงทุนเพื่ออนาคต แต่เป็นการลงทุนที่ต้องใช้ทั้งเงิน เวลา
                     และความพยายาม เพื่อประโยชน์สูงสุดและหลีกเลี่ยงความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นเมื่อเดินทางไปแล้ว ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
                     กับสถานศึกษาและประเทศที่จะเลือกศึกษาจึงมีความสําคัญอย่างยิ่ง
                        ปัจจุบันสถานศึกษามีให้เลือกมากมาย และการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารของแต่ละประเทศ ก็ทําได้ง่ายกว่าในอดีต
                     นักเรียนจึงต้องพยายามหาข้อมูลให้มากและมั่นใจว่าข้อมูลที่ได้รับรู้นั้นถูกต้องสมบูรณ์มากที่สุด ก่อนที่จะตัดสินใจ
                     เลือกสถานที่ศึกษาที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการของนักเรียนมากที่สุด
                          E-Secondary School Guide ของบริษัท Complete Education and Touring Australia (Thailand) Co., Ltd. หรือ CETA นับว่า
                     เป็นอีกแหล่งข้อมูลทาง social media อ้างอิงสําหรับนักเรียน และผู้ปกครองที่สนใจเรื่องการศึกษาในประเทศออสเตรเลีย
                     สหราชอาณาจักร นิวซีแลนด์ แคนาดา และ สหรัฐอเมริกา โดยเน้นระดับมัธยมศึกษา CETA ได้แก้ไขข้อมูลต่าง ๆ จน
                     เป็นที่มั่นใจได้ว่าเป็นข้อมูลอ้างอิงที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ที่สุด
                         บริษัท CETA เป็นสมาชิกของสมาคมไทยแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ (TIECA) ซึ่งนักเรียนและผู้ปกครอง
                     สามารถไว้วางใจได้ อนึ่ง ข้อมูลใน E-Secondary School Guide นี้ได้สะท้อนถึงความเป็นผู้เชี่ยวชาญที่เปี่ยมด้วย
                     ประสบการณ์ของ CETA
                        ในนามของสมาคมไทยแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ (TIECA) ขอขอบคุณบริษัท CETA สําหรับการจัดทํา
       (นางสาวศิริธร ศรทฤทธิ์)  E-Secondary School Guide และขอถือโอกาสนี้อวยพรให้นักเรียนทุกคน ประสบความสําเร็จในการศึกษาต่อประเทศ
       (นางสาวศิริธร ศรทฤทธิ์)
     นายกสมาคมไทยแนะแนวการศึกษา   ออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร นิวซีแลนด์ แคนาดา และ สหรัฐอเมริกา และกลับมาทํางานเพื่ออนาคตที่ดีของตนเอง
       ต่อต่างประเทศ (TIECA)   ครอบครัว และมีส่วนช่วยพัฒนาประเทศของเราต่อไป
        22 กุมภาพันธ์ 2564


     MESSAGE               CETA มีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่จะนําเสนอคู่มือเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาในต่างประเทศ สําหรับผู้ปกครองและ
                    นักเรียนทุกท่านที่สนใจ ในคู่มือนี้ทางทีมงาน CETA ได้รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์สําหรับผู้ปกครองและนักเรียนทุก
     FROM CETA           ท่านที่สนใจจากประสบการณ์ตรงตลอดระยะเวลาการทํางาน 18 ปีที่ผ่านมาในการช่วยเหลือแนะนําผู้ปกครองและดูแล
                    นักเรียนอย่างใกล้ชิดจนสําเร็จการศึกษาในต่างแดน
                          ในฐานะผู้เชี่ยวชาญและผู้นําด้านการให้คําปรึกษาสําหรับผู้ที่ต้องการไปศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาที่ต่างประเทศ
                    CETA ตระหนักดีว่าการเลือกโรงเรียนที่ดีและเหมาะสมสําหรับเด็กแต่ละคน ซึ่งมีความต้องการและความถนัดแตกต่างกัน
                    เป็นเรื่องที่สําคัญและละเอียดอ่อน เราจึงหวังว่าคําแนะนําในคู่มือเล่มนี้จะช่วยทําให้การตัดสินใจเกี่ยวกับการศึกษาต่อ
                    ของบุตรหลานของท่านมีความชัดเจนและทําได้ง่ายขึ้น
                        CETA ให้บริการแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติม โดยเป็นตัวแทนของโรงเรียนมัธยมที่
                    มีคุณภาพจากหลากหลายประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนต่าง ๆ ที่มีรายชื่ออยู่ในคู่มือเล่มนี้ ซึ่งมีความสัมพันธ์อันดี
                    กับเรามาอย่างยาวนาน
                        CETA สามารถแนะนําและเลือกโรงเรียนที่ตรงกับความต้องการและความสามารถของนักเรียน รวมทั้งตอบสนองต่อ
                    ความคาดหวังของผู้ปกครองได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้ ในการเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ต่างแดน บุตรหลานของท่านจะได้รับ
                    ประโยชน์มากมาย อาทิ
                       • มีทักษะภาษาอังกฤษอย่างดีเยี่ยมที่จะติดตัวนักเรียนไปตลอดชีวิต
                       • มีโอกาสในการพัฒนาความรู้ด้านที่ตนเองสนใจให้เป็นเลิศ
                       • พัฒนาวิธีการคิดวิเคราะห์อย่างมีตรรกะและเป็นระบบ
                       • โอกาสในการเรียนรู้ในการใช้ชีวิต การตัดสินใจ
                        การตัดสินใจส่งบุตรหลานไปเรียนที่ต่างประเทศเป็นเรื่องที่สําคัญ มีปัจจัยหลายอย่างที่ต้องศึกษา เราหวังเป็นอย่าง
        Andrew Gray
        Andrew Gray       ยิ่งว่าผู้ปกครองและนักเรียนจะได้รับประโยชน์จากเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ เรามีความยินดีที่จะส่งเสริมบุตรหลานของท่าน
        Andrew Gray
     Director of CETA Worldwide Education ให้ประสบความสําเร็จในการเรียนที่ต่างแดน โดย CETA ยินดีที่จะให้คําปรึกษาและให้ข้อมูลเป็นรายบุคคลเพื่อให้การไป
                    เรียนต่อระดับมัธยม ณ ต่างประเทศเป็นเรื่องที่ง่ายและได้โรงเรียนที่เหมาะสมกับบุตรหลานของคุณอย่างแท้จริง
    4 l CETA SCHOOL GUIDE 2022
   1   2   3   4   5   6   7   8   9