Page 9 - CETA WORLD HIGH SCHOOL GUIDE 2022
P. 9

คุณ Andrew มีความมุ่งมั่นที่จะช่วยนักเรียนไทยทุกคน ไม่ว่าจะมาจากโรงเรียน    ในช่วงปิดเทอม CETA จัดโครงการ Summer Course สําหรับนักเรียนที่ต้องการ
      ประเภทไหน ในกรุงเทพฯ หรือต่างจังหวัด ให้มีโอกาสทางการศึกษาที่เท่า ประสบการณ์การร่วมชั้นเรียนกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ต่างประเทศ โดยมี
      เทียมกัน การที่ได้ทํางานเพื่อสนับสนุนการศึกษาให้แก่นักเรียนไทยถือเป็นการ ระยะเวลาตั้งแต่ 4-6 สัปดาห์ รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถสนุกสนาน
      ตอบแทนสิ่งดีดีที่คุณ Andrew เคยได้รับจากครั้งที่ได้เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน กับการท่องเที่ยวในสถานที่สําคัญต่าง ๆ ทั้งนี้ นักเรียนจะได้พักอยู่กับโฮมสเตย์
                                หรือหอพักของทางโรงเรียน และได้เรียนรู้การใช้ชีวิต พร้อมทํากิจกรรมต่าง ๆ
         ปัจจุบัน CETA ตั้งอยู่ที่อาคารโฮมเพลส ออฟฟิศบิลดิ้ง ซอยสุขุมวิท 55 (  ร่วมกันแบบครอบครัว
      ทองหล่อ) ที่กรุงเทพฯ โดยมีเจ้าหน้าที่แนะแนวซึ่งสําเร็จการศึกษาจากต่าง
      ประเทศที่พร้อมให้คําแนะนําและสร้างโอกาสให้นักเรียนไทยได้มีโอกาสสัมผัส    คุณ Andrew คุณ Tracey - Managing Director ของ CETA ตลอดจนคุณนงนภัส
      กับโรงเรียนมัธยมที่มีคุณภาพในต่างประเทศ       นิงสานนท์ – Senior Executive ได้เดินทางไปเยี่ยมชมและพูดคุยกับทางโรงเรียน
                                เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดของโรงเรียนด้วยตนเอง เพื่อนําเอาประสบการณ์มา
          ปัจจุบันผู้ปกครองส่วนใหญ่เล็งเห็นถึงข้อดีของการส่งบุตรหลานไป ถ่ายทอดให้กับผู้ปกครองและนักเรียน
      ศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาที่ต่างประเทศมากขึ้น เพราะนอกจากนักเรียนจะ
      ได้พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอย่างเต็มที่แล้ว การเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้า    ประสบการณ์ตรงและความรู้ในรายละเอียดของแต่ละโรงเรียนอย่างลึกซึ้ง
      กับสังคมและวัฒนธรรมความเป็นอยู่ใหม่ๆ จะช่วยฝึกฝนให้นักเรียนมีความกล้า  รวมถึงสายสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน คือสิ่งที่ทําให้ CETA
      แสดงออก มีความมั่นใจ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่นมากขึ้น โดดเด่นกว่าบริษัทแนะแนวการศึกษาอื่น ๆ นอกจากให้ความสําคัญต่อการ
                                แนะแนวการศึกษาและความเป็นอยู่ของนักเรียน ในปี 2022 นี้ คุณ Andrew ตั้งใจ
         จากประสบการณ์ของ CETA ระดับชั้นที่เหมาะสมกับการไปศึกษาต่อที่ จะพัฒนาให้ CETA เป็นตัวกลางในการสร้างมิตรภาพและเปิดโอกาสในการแลก
      สหราชอาณาจักรมากที่สุดคือหลังจากจบมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพราะเป็นช่วงวัย เปลี่ยนความคิดด้านวัฒนธรรม เพื่อให้นักเรียนไทยทุกคนได้มีประสบการณ์ที่มี
      ที่นักเรียนยอมรับและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้ดี และที่สําคัญช่วงเวลาดังกล่าวจะเป็น ค่าและประทับใจไม่รู้ลืม
      ช่วงเวลาที่เหมาะสมสําหรับการปรับตัวเข้าสู่ระบบการศึกษา
                                   เจ้าหน้าที่แนะแนวการศึกษาของ CETA ซึ่งจบการศึกษาจากต่างประเทศจะ
          ระบบการศึกษาของต่างประเทศเป็นที่ยอมรับจากมหาวิทยาลัยชั้นนํา ช่วยถ่ายทอดประสบการณ์การใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศให้นักเรียนและผู้ปกครอง
      ทั่วโลก นักเรียนสามารถนําวุฒิการศึกษา ไปสมัครเรียนต่อที่สหราชอาณาจักร  ทุกคนได้อย่างเต็มที่
      สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลียหรือมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่เปิดสอนหลักสูตร
      นานาชาติได้ ดังนั้นการเรียนต่อระดับมัธยมที่ต่างประเทศจึงเป็นการวางพื้นฐาน    นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ทุกคนยังได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจาก คุณ Andrew เพื่อ
      ทางการศึกษาที่ดีให้แก่นักเรียนและยังเป็นการสร้างทางเลือกในการศึกษาต่อให้ ให้มั่นใจว่า CETA ให้คําแนะนําทางการศึกษาได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
      กว้างขึ้นอีกด้วยวาม สัม พ ันธ์อันด ่กับ       ประสบการณ์ที่ได้รับจากการใช้ชีวิตที่จังหวัดลพบุรีเป็นแรงผลักดันที่ก่อให้เกิด
                                บริษัท CETA ขึ้น โดยทาง CETA ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนทุกคนจะได้รับ
                                ประสบการณ์อันมีค่าจากการใช้ชีวิตและการศึกษาในต่างประเทศ เพราะทั้ง
                                สองสิ่งนี้ล้วนเป็นสิ่งมีค่าที่จะอยู่กับนักเรียนตลอดไป


         CETA ม ุ่งเสริม สร�างความ สัม พ ันธ์อันด ่กับ
       คุณคร้ท ่�หอพ ักของโรงเร่ยน จึงท �าให�สาม ารถต ิด ต ่อ
       แล ะประสานงานกับท างหอพ ักได �อย่างรวด เร็วใน
        กรณ่ท ่�นักเร่ยนต �องการความ ช ่วยเหล ือ รวม ท ั�ง
      ให�ค�าแนะน�าอย่างม ืออาช ่พ แล ะรายงานความ ก�าวหน�า
         ของนักเร่ยนให�กับผ ้�ปกครองท ่�ประเท ศ ไท ย
       อย่างสม ��าเสม อ ท �าให�ผ ้�ปกครองม ั�นใจในความ เป็นอย้่

          ของบุต รหล านขณะท ่�อย้่ท ่�ต ่างประเท ศ 

                                              CETA SCHOOL GUIDE 2022 l 9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14