Page 12 - CETA WORLD HIGH SCHOOL GUIDE 2022
P. 12

ปรัช ญาแล ะประเพ ณ่ของโรงเร่ยน

     โรงเรียนแต่ละแห่งจะมีปรัชญาแตกต่างกันไป ยกตัวอย่างเช่น โรงเรียนบาง
     แห่งให้นักเรียนเรียกเจ้าหน้าที่ด้วยชื่อเพื่อให้เกิดความสนิทสนม ไม่ต้องใส่ชุด
     ยูนิฟอร์ม นักเรียนสามารถวางแผนหลักสูตรการเรียนของตนเอง และเลือก
     เข้าทีมกีฬาเองได้ แต่บางแห่งก็ให้นักเรียนเรียกชื่อสกุลของเจ้าหน้าที่ แต่งชุด
     ยูนิฟอร์ม เรียนภาษาละติน และต้องเป็นตัวแทนทีมกีฬาหรือสมาชิกวงประสาน
     เสียงของโรงเรียน ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนมีส่งผลโดยตรงต่อการใช้ชีวิตใน
     โรงเรียนของนักเรียน                   การบ�าน


     หล ักส้ต รการเร่ยนการสอน                 โรงเรียนมีได้ให้การบ้าน หรือมอบหมายงานให้มากน้อยเพียงใด และ
                                 นักเรียนแต่ละชั้นได้รับปริมาณการบ้านแตกต่างกันแค่ไหน
     โรงเรียนต่าง ๆ จะมีวิชาให้นักเรียนเลือกเรียนอย่างกว้างขวาง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
     ความสนใจและความสามารถของเด็กแต่ละคน ดังนั้น หากนักเรียนมีความสนใจ กิจกรรม นอกหล ักส้ต ร
     เฉพาะด้าน จะต้องสอบถามรายละเอียดของวิชาเรียนจากทางโรงเรียนก่อนที่จะ
     เลือกโรงเรียน เช่น หากต้องการเรียนภาษาที่สาม เช่น เยอรมัน หรือจีนกลาง จะ โรงเรียนมีกิจกรรมนอกหลักสูตรหรือชมรมให้นักเรียนเข้าร่วมมากน้อยเพียง
     ต้องเลือกโรงเรียนที่เปิดสอนในวิชานั้นๆ ด้วย       ใด กิจกรรมเหล่านี้นักเรียนจําเป็นต้องเข้าร่วมหรือไม่ และมีค่าใช้จ่ายอย่างไร
                                 โรงเรียนแต่ละแห่งจะมีจุดเด่นของกิจกรรมนอกหลักสูตรแตกต่างกันไป บาง
     การประเม ินผ ล การเร่ยน                 แห่งเน้นเรื่องกีฬา บางแห่งเน้นดนตรี หรือศิลปะการแสดง ถ้าบุตรหลานของ
                                 คุณมีความสนใจเฉพาะหรือมีพรสวรรค์ในด้านใดด้านหนึ่ง ก็อาจเลือกโรงเรียน
     โรงเรียนจัดทํารายงานผลการเรียนของนักเรียนบ่อยแค่ไหน เป็นการรายงาน ที่ส่งเสริมด้านนั้น ๆ เป็นพิเศษ บางโรงเรียนมีทุนการศึกษา (หรือลดค่าเล่าเรียน
     ผลโดยคําพูดหรือเป็นลายลักษณ์อักษร นักเรียนถูกประเมินผลโดยใช้ เป็นกรณีพิเศษ) ในบางทักษะด้วย
     มาตรฐานอะไรมีการประชุมผู้ปกครองบ่อยแค่ไหน
                                 ก่ฬา
     จ�านวนนักเร่ยนประจ�า
                                 มีกีฬาให้เลือกเล่นหลากหลายประเภทและมีการสนับสนุนการแข่งขันกีฬา
     นักเรียนต่างชาติส่วนใหญ่จะเป็นเด็กประจํา ซึ่งหมายความว่าจะต้องใช้ชีวิตอยู่ อื่น ๆ หรือไม่ นักเรียนชายและนักเรียนหญิงสามารถเลือกเล่นกีฬาได้โดยเท่า
     ที่โรงเรียนในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ ควรตรวจสอบกับทางโรงเรียนว่ามีนักเรียน เทียมกันหรือไม่
     ประจําที่หอพักทั้งหมดกี่คน และประเภทที่อยู่หอพักเฉพาะวันธรรมดากี่คน
     โรงเรียนประเภทประจําทั้งเทอม (ไม่กลับบ้านวันเสาร์-อาทิตย์) จะมีกิจกรรมให้ การเด ินท าง
     นักเรียนทําที่โรงเรียนช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์มากกว่าโรงเรียนที่มีนักเรียนกลับบ้าน
     ช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ด้วย                 นักเรียนเดินทางไป-กลับจากโฮมสเตย์อย่างไร จะเข้าเมืองอย่างไร และใช้
                                 ระยะเวลาในการเดินทางเท่าไร ปัจจุบันการคมนาคมในประเทศต่าง ๆ มีความ
                                 สะดวกสบาย สามารถเดินทางได้ทั้งรถยนต์และรถไฟ โรงเรียนส่วนใหญ่จะจัด
     อาจารย์ผ ้�สอน                     รถรับส่งนักเรียนจากสนามบินถึงโรงเรียนทั้งขาไปและขากลับ

     ความสัมพันธ์ของนักเรียนและอาจารย์เป็นอย่างไร อาจารย์ใช้เวลานอกเหนือเวลา กระบวนการจัด การเอกสาร
     งานในการทํากิจกรรมร่วมกับนักเรียนหรือไม่
                                 มีรายละเอียดเกี่ยวกับวิชาและหลักสูตรต่าง ๆ ของโรงเรียน ผลการเรียน และ
     สิ�งอ�านวยความ สะด วก
                                 วารสารของโรงเรียนจัดส่งให้กับผู้ปกครองหรือไม่ โรงเรียนติดต่อกับผู้ปกครอง
                                 นักเรียนอย่างไร
     มีสิ่งอํานวยความสะดวกอะไรบ้างสําหรับวิชาพิเศษ เช่น ดนตรี คอมพิวเตอร์
     ศิลปะ วิทยาศาสตร์ และวิชาเทคโนโลยีต่างๆ หนังสือและอุปกรณ์ในห้องสมุด
     ทันสมัยเพียงใด และมีระบบการจัดการห้องสมุดอย่างไร มีสิ่งอํานวยความ ความ ช ่วยเหล ือด �านภาษาอังกฤษ
     สะดวกทางด้านกีฬาอะไรบ้าง
                                 หากต้องการความช่วยเหลือด้านภาษาอังกฤษเพิ่มเติม อาจสอบถามดูว่า
                                 โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมสําหรับนักเรียนต่างชาติหรือไม่
     การม ่ส่วนร่วม ของนักเร่ยนในการต ัด สินใจ
                                 โรงเรียนบางแห่งจะมี International study centres สําหรับนักเรียนต่างชาติ ซึ่ง
                                 เปิดสอนเสริมเป็นคลาสเล็ก ๆ ในแต่ละวิชาสอนโดยครูที่มีประสบการณ์ใน
     นักเรียนได้รับเลือกให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับโรงเรียน การสอนเด็กนักเรียนต่างชาติโดยเฉพาะ
     หรือไม่
    12 l CETA SCHOOL GUIDE 2022
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17