Page 8 - ทบทวนตัวชี้วัดเพื่อกำกับติดตามคุณภาพบริการด้านโรคไม่ติดต่อ พ.ศ. 2563 - 2566
P. 8

สำรบัญรูปภำพ

                                            NCD
                                             หน้า

      รูปภาพที่ 1 แนวทางการคัดกรองโรคเบาหวาน ปี 2566                108
      รูปภาพที่ 2 แนวทางการด�าเนินงานตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน ปี 2566 108
      รูปภาพที่ 3 แนวทางการวินิจฉัยโรคความดันโลหิตสูง                110       ง
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13