Page 10 - ทบทวนตัวชี้วัดเพื่อกำกับติดตามคุณภาพบริการด้านโรคไม่ติดต่อ พ.ศ. 2563 - 2566
P. 10

สำรบัญตำรำงตัวชี้วัด

                                            NCD

      รายการตัวชี้วัด                                หน้า


       ตัวชี้วัดโรคเบาหวาน ปี 2566                         42

      ตัวชี้วัดที่ 1  ร้อยละประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไปที่ได้รับการคัดกรองเพื่อวินิจฉัยเบาหวาน  43
      ตัวชี้วัดที่ 2  ร้อยละประชากรอายุ 35-59 ปีที่ได้รับการคัดกรองเพื่อวินิจฉัยเบาหวาน  44

      ตัวชี้วัดที่ 3  ร้อยละของประชากรกลุ่มเสี่ยงเบาหวานในพื้นที่รับผิดชอบของปีที่ผ่านมา  45
           ได้รับการตรวจน�้าตาลซ�้า
      ตัวชี้วัดที่ 4  ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่ม Pre-DM (ภาวะก่อนเบาหวาน) ปีที่ผ่านมา  47
      ตัวชี้วัดที่ 5  ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน   48
      ตัวชี้วัดที่ 6  ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มสงสัยป่วยที่ได้รับการตรวจยืนยัน  51

      ตัวชี้วัดที่ 7  อัตราป่วยรายใหม่ของโรคเบาหวานต่อแสนประชากรในปีงบประมาณ    53
      ตัวชี้วัดที่ 8  ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ลดลง              54
      ตัวชี้วัดที่ 9  ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ขึ้นทะเบียน ได้รับการตรวจติดตาม และรักษาที่เหมาะสม 55

      ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะอ้วนลงพุง [รอบเอวมากกว่า (ส่วนสูง (ซม.)/2)]  56
      ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะอ้วน [BMI ≥ 25 กก./ตร.ม.]   57
           ลดลงจากปีงบประมาณที่ผ่านมา
      ตัวชี้วัดที่ 12 ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ได้รับการตรวจ HbA1c อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี  58
      ตัวชี้วัดที่ 13 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน�้าตาลในเลือดได้ดี   59

      ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่มีความดันโลหิตควบคุมได้ตามเกณฑ์   61
      ตัวชี้วัดที่ 15 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจไขมัน LDL       64
      ตัวชี้วัดที่ 16 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจไขมัน LDL และมีค่า LDL < 100 mg/dl 65

      ตัวชี้วัดที่ 17 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางตา   66
      ตัวชี้วัดที่ 18 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางเท้า  68
      ตัวชี้วัดที่ 19  ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ยังไม่มีภาวะแทรกซ้อนทางไตได้รับการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางไต 70
      ตัวชี้วัดที่ 20 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางไต   73
      ตัวชี้วัดที่ 21 ร้อยละของการเกิดภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลันในผู้ป่วยเบาหวาน     75

       ฉ
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15